Modlitwa – świadectwo – formacja

Agnieszka Konik-Korn

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 1-5 października br. odbywa się II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. To wydarzenie ważne dla całego świata

W Krakowie-Łagiewnikach spotykają się osoby, które głęboko dotknęło przesłanie powierzone przez Pana Jezusa s. Faustynie i które pragną nieść orędzie o Bożym Miłosierdziu wszędzie tam, gdzie żyją i pracują. Łagiewniki są szczególnym miejscem, stąd fakt, że kongres odbywa się właśnie tutaj, został przyjęty przez wszystkich z wielkim entuzjazmem. I Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego odbył się w stolicy Kościoła – w Rzymie. II Kongres odbywa się u źródła – w światowej stolicy kultu Bożego Miłosierdzia.

U źródła

– Tam, gdzie umiera święty, tam zdeponowane jest całe jego dziedzictwo – mówi s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w sposób szczególny czuwa nad przesłaniem płynącym z tego miejsca. – Tym dziedzictwem, bogactwem duchowym św. Faustyny jest jej prorocka misja głoszenia światu orędzia Bożego Miłosierdzia przez życie, czyny, słowa i modlitwę oraz jej szkoła duchowości. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się wielomilionowy ruch apostołów Bożego Miłosierdzia – „nowe zgromadzenie”, o które prosił ją Jezus. I choć wiadomo, że kongres odbywać się będzie w różnych punktach, parafiach czy kościołach archidiecezji krakowskiej, to jednak Łagiewniki pozostają centrum, które przyciąga apostołów Bożego Miłosierdzia.

Formacja

– Kongres ma wiele wymiarów. To modlitwa i świadectwo, ale także niezbędna formacja intelektualna. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata – mówi s. Elżbieta. – W Polsce mamy już dużo materiałów, literatury dotyczącej tajemnicy Miłosierdzia Bożego, życia i misji św. Faustyny. Także od strony duszpasterskiej jesteśmy jakoś zaawansowani w niesieniu orędzia Bożego Miłosierdzia. Kongres, ale i nasza posługa tu, w Łagiewnikach, skupiona jest na przekazywaniu tego orędzia ludziom z innych krajów i kontynentów. Potrzeba kongresów, sympozjów, aby zgłębiać to przesłanie, a także pomocy duszpasterskich i teologicznych, by to orędzie przekazywane było w różnych językach w sposób prawidłowy. Kongres stanowi wyjątkową okazję, by o orędziu Miłosierdzia Bożego, które zapisała w „Dzienniczku” św. Faustyna i które bł. Jan Paweł II dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie, dowiedziało się jak najwięcej osób – przez media, ale przede wszystkim przez świadectwo życia i apostolstwo uczestników tego wydarzenia – podkreśla s. Elżbieta Siepak.

Z Bożej inspiracji

„Dzienniczek” s. Faustyny, w którym zostało zapisane orędzie Miłosierdzia i życie duchowe św. Faustyny, to książka, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Dotyka duszy. Dlatego mimo tylu ważnych wydarzeń w Kościele, które miały miejsce w tym roku (m.in. beatyfikacja Jana Pawła II czy Światowe Dni Młodzieży), tak wiele osób przyjechało do Łagiewnik. – Zachwyca mnie to – mówi s. Siepak – że Pan Bóg poprzez „Dzienniczek” inspiruje ludzi różnych profesji i zawodów do tego, żeby na różne sposoby nieść światu dar Bożego Miłosierdzia. Okazuje się, że każda przestrzeń, w której funkcjonuje człowiek, jest szansą dla głoszenia Bożego Miłosierdzia – nie tylko ambona, literatura, kultura i sztuka, ale także więzienie, ulica, biuro, szpital, sklep czy kuchnia. Nie ma takiego miejsca, gdzie to orędzie nie mogłoby być głoszone.

Przez pryzmat Miłosierdzia

– Na kongres przybędą przede wszystkim apostołowie Bożego Miłosierdzia. Osoby, które utożsamiają się z misją św. Faustyny i uczą się w jej szkole duchowości – dzieli się spostrzeżeniami s. Elżbieta. – Nazwa „szkoła duchowości” ma tu swoje znaczenie – wyjaśnia. – W hierarchii duchowości „szkoła” oznacza bowiem sam szczyt, gdyż wszystkie elementy, które składają się na określoną duchowość, mają tu jakieś spoiwo. W przypadku szkoły św. Faustyny spoiwem jest tajemnica Miłosierdzia Bożego, które łączy inne elementy duchowości, takie jak obraz Boga, stosunek do człowieka, praktyki ascetyczne, modlitwa… Tajemnica Bożego Miłosierdzia jest centrum, które wpływa na to, jak postrzegamy wszystko: Pana Boga, drugiego człowieka, świat, to, co nas spotyka i co nadaje sens naszemu życiu i działaniu...

W szczególnej szkole

Czego apostołowie uczą się w szkole duchowości św. Faustyny? – dopytuję. – Przede wszystkim poznawania Boga w tajemnicy Miłosierdzia Bożego, kontemplacji Boga w codzienności, ale także odkrywania piękna i bogactwa miłosierdzia chrześcijańskiego, ludzkiego – mówi s. Siepak. – Uczą się także zaufania wobec Boga, które nie jest abstrakcją ani uczuciem. To są rysy, które wyróżniają szkołę duchowości św. Faustyny. Kościół, Eucharystia, Matka Boża występują także w innych szkołach duchowości, przez s. Faustynę postrzegane są jednak w blasku tajemnicy Miłosierdzia Bożego, a więc jako dary Bożego Miłosierdzia dla człowieka. – Zawierzyć, zaufać Bogu i świadczyć miłosierdzie drugiemu człowiekowi – to można wypełnić w każdym stanie i czasie. Szkoła duchowości św. Faustyny jest więc niezwykle prosta i uniwersalna. Nie trzeba kończyć teologii, by wejść na tę drogę, chodzić do tej szkoły. Zadaniem apostołów Bożego Miłosierdzia jest właśnie uobecniać w świecie miłosierną miłość Boga na różne sposoby, przede wszystkim w codziennym życiu poprzez zaufanie Bogu, czyli pełnienie Jego woli, i miłosierdzie wobec bliźnich – uzupełnia s. Elżbieta.

Kontemplacja Boga w codzienności

Fenomenem, którego uczy św. Faustyna, jest kontemplacja Boga w codzienności. Nie trzeba wcale zamykać się w klasztorze ani uciekać od świata. Można kontemplować miłosierną Miłość Boga w tym powołaniu, w którym jesteśmy. Kontemplacja Boga w działaniu to droga, którą można wejść na szczyty mistyki. Przykład św. Faustyny jest bardzo czytelny – można być mistykiem, żyjąc w świecie. Wystarczy poważnie potraktować życie we wspólnocie z Bogiem, odkryć Jego obecność we własnej duszy i z Nim przeżywać swoją codzienność. Kontemplować Boga można nie tylko w kościele, ale w kuchni, przy małym dziecku albo w tramwaju… Wszędzie można w sposób miłosny łączyć się z Tym, który mieszka w czystej duszy. To jest genialne odkrycie, pochodzące z Ewangelii według św. Jana, którego dokonała św. Faustyna! Nie wszyscy muszą doznawać nadzwyczajnych łask. Tu chodzi o zjednoczenie z Bogiem – mówimy tu o zjednoczeniu woli. Tą drogą możemy dotrzeć do doskonałości chrześcijańskiej. Ten model doskonałości jest dziś światu niezwykle potrzebny.

Głody świata

S. Elżbieta zauważa z namysłem: – Dziś świat jest głodny dwóch wartości: miłości i poczucia bezpieczeństwa. Głód miłości jest zaspokajany właśnie w ten sposób, że w Bogu rozpoznajemy Kogoś, Kto nas kocha w sposób nieskończony. Jego miłość nigdy się nie zmieni. Poprzez kontemplację Boga w codzienności zaspokajamy także głód poczucia bezpieczeństwa. Św. Faustyna uczy nas, że Bóg jest bliżej człowieka niż drugi człowiek – Bóg żyje w nas. Jesteśmy więc bezpieczni, bo jesteśmy w rękach Tego, do którego należy wszystko: czas, ziemia, wieczność. Z takim zaufaniem można patrzeć na życie w perspektywie wieczności – tak jak dziecko na kolanach matki – nie bojąc się niczego.

Aktualność przesłania

Dziś w świecie bardzo zagubionym, w którym uwidacznia się walka o ludzkie dusze, ratunkiem wydaje się być ufna modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Kongres Miłosierdzia jest więc znakiem na nasze czasy, przypomnieniem, gdzie powinniśmy szukać ratunku. – Nie ma skuteczniejszej modlitwy niż Koronka do Miłosierdzia Bożego – mówi s. Siepak. – W tej modlitwie ofiarowujemy Bogu Ojcu Jego najmilszego Syna. Nie mamy niczego większego, co moglibyśmy ofiarować Bogu. Bóg Ojciec patrzy wtedy na świat przez rany Chrystusa, pragnie zbawić każdego. Świadectwo św. Faustyny pokazuje, że nasze życie rozgrywa się na wielkiej scenie – że walczy o nas niebo i walczą siły zła. Ale o tym, która z tych stron zwycięży, decyduje człowiek i jego wolność, to, komu zaufa. Dlatego Jezus tak często mówił s. Faustynie, że najbardziej ranią Go grzechy nieufności – przecież On oddał się cały dla człowieka. „(...) zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały – wszystko im uczynię” (Dz. 294) – mówił s. Faustynie. To zaufanie nie jest przecież potrzebne Panu Bogu. Ono jest potrzebne człowiekowi, abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi, nie tylko w wieczności, ale już teraz.

Szansa

Trwający właśnie II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego jest nowym wyzwaniem i zadaniem dla wszystkich, którzy pragną orędzie o nieskończonej miłości Boga do nas nieść w świat, w swoje środowiska. – Dla mnie kongres jest wielką szansą na rozpowszechnianie orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał s. Faustynie – mówi s. Elżbieta. – To orędzie głębiej poznają ci, którzy przyjadą do Łagiewnik, ale także ci, do których oni będą posłani. Chciałabym, by owocem kongresu była poprawność w głoszeniu tego orędzia, poprawność praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez s. Faustynę, by mówiono nie tylko o samych obietnicach, ale i o warunkach ich spełnienia, o tym, co jest fundamentem tego nabożeństwa i orędzia, czyli o Miłosierdziu Boga oraz stylu chrześcijańskiego życia w duchu zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego – podkreśla s. Siepak.

* * *

W dniach 1-5 października w Krakowie-Łagiewnikach odbywa się II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. Jego hasłem są słowa: „Miłosierdzie źródłem nadziei”. „Kongres (…) stawia sobie za cel powrót do początków kultu Bożego Miłosierdzia, który dzięki św. Faustynie i bł. Janowi Pawłowi II wyszedł z Polski na cały świat i gromadzi dziś ludzi różnych języków i kultur zjednoczonych wokół tajemnicy Boga objawiającego światu swoje miłosierdzie” – piszą organizatorzy spotkania.
Swój udział w kongresie zgłosiło ok. 1300 osób z różnych krajów. Oto punkty programu kongresu, w których można uczestniczyć bez wcześniejszej rejestracji. Program szczegółowy – na stronie: diecezja.pl.
Serdecznie zapraszamy!

„Miłosierdzie źródłem nadziei”
Kraków-Łagiewniki, 1-5 X 2011


1 października
Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
14.00 – Inauguracja kongresu
15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 – Eucharystia
20.00 – Koncert inauguracyjny: F. Liszt, „Chrystus”

2 października: Przesłanie Miłosierdzia Bożego dla świata
10.00 – Eucharystia
12.00 – „Anioł Pański” z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i przesłanie Papieża do uczestników kongresu
15.00 – Spotkanie dla najmłodszych – program „Ziarno” (bazylika Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki).
15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego (w grupach językowych w kościołach krakowskich wokół Rynku Głównego)
18.00 – „Credo” – wspólnota Cenacolo (Rynek Główny)

3 października: Św. Faustyna apostołką Miłosierdzia Bożego
12.00 – Eucharystia (bazylika Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki)
17.00 – Modlitwa o pokój i miłosierdzie dla świata w KL Auschwitz-Birkenau
20.00 – Spotkania w parafiach Krakowa, dzielenie się doświadczeniami Bożego Miłosierdzia z mieszkańcami Krakowa (szczegóły na stronie: diecezja.pl)

4 października: Bł. Jan Paweł II apostołem Miłosierdzia Bożego
12.00 – Eucharystia
16.30 – Ekumeniczna modlitwa na Rynku wadowickim za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o miłosierdzie dla świata
20.00 – Spotkania w parafiach Krakowa, dzielenie się doświadczeniami Bożego Miłosierdzia z mieszkańcami Krakowa (szczegóły na stronie: diecezja.pl)

5 października: „Idźcie i głoście światu orędzie Miłosierdzia”
11.00 – Eucharystia na zakończenie kongresu

"Niedziela" 40/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl