Zespół wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

Lidia Dudkiewicz

Sąd w Toruniu oddalił 17 czerwca 2011 r. wniosek o przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dotyczącego niekonstytucyjności zapisów odnoszących się do zbiórek publicznych, złożony przez obrońców o. Tadeusza Rydzyka. W związku z tym Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wydał 20 czerwca specjalny komunikat. Oto tego treść:

Komunikat

W piątek 17 czerwca 2011 r. wydane zostało orzeczenie Sądu Okręgowego w Toruniu o podtrzymaniu nałożonej na dyrektora Radia Maryja – o. Tadeusza Rydzyka grzywny za rzekome przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Orzeczenia Sądów w Toruniu budzą niepokój i poważne refleksje. Jeśli spojrzy się na te orzeczenia z uwzględnieniem wielu wcześniejszych decyzji instytucji państwowych w tej i podobnych sprawach, to uzasadnione jest przypuszczenie, że działania te zmierzały zarówno do ograniczenia twórczych inicjatyw proinnowacyjnych, jak i do dyskryminowania środowiska katolików uczestniczących w działalności obywatelskiej i ewangelizacyjnej prowadzonej przez Radio Maryja. Podejmując w naszym komunikacie jedynie temat geotermii, występujący w powyżej przywołanych orzeczeniach sądowych, zwracamy uwagę na charakterystyczny ciąg wydarzeń poprzedzających wydanie orzeczeń sądowych.
U początku wspomnianego przedsięwzięcia było otwarcie mikrofonu Radia Maryja na upowszechnienie informacji o zasobach geotermalnych w Polsce i możliwościach ich wykorzystania. Pomysłodawcy wykorzystania geotermii wiedzieli, że najlepiej będzie wykazać celowość pomysłu praktyczną realizacją. Fundacja „Lux Veritatis” postanowiła doprowadzić do realizacji pionierskiego pomysłu. Radio Maryja zaś wspierało tę inicjatywę jako patron medialny. Były więc audycje o stanie przygotowań, były komunikaty o podjętych inicjatywach realizacyjnych i badawczych. Słuchacze rozgłośni swe zainteresowanie rozwijaniem projektu wyrażali w rozmowach na antenie i w listach. Projekt miał charakter pionierski. Fundacja wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu. Po wielu szczegółowych analizach wniosek uzyskał wsparcie i stosowne umowy zostały podpisane. Wiercenia podjęto. Patron medialny przekazywał informacje o realizacji projektu, co mobilizowało inne ośrodki do przygotowywania podobnych. Po wyborach parlamentarnych jednym z pierwszych posunięć rządu PO-PSL było uruchomienie kontroli, a następnie zerwanie umowy z Fundacją, i NFOŚiGW pod nową władzą wycofał się z poparcia projektu. Informacje o tym przekazywane były na antenie Radia Maryja, gdyż upominali się o to słuchacze rozgłośni. Wyrażali też chęć zrekompensowania skutków cofnięcia dotacji przyznanej tej inicjatywie. Spontanicznie zorganizowali się – zgodnie z postanowieniami ustawy o darowiznach – w stosowny komitet, który wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej, załączając merytoryczne uzasadnienia. Minister nie pozwolił jednak na zbiórkę. Odwołanie było równie bezskuteczne. W zamian za to policja, na wniosek osoby śledzącej program Radia Maryja („z obywatelskich pobudek”), wystąpiła do sądu o ukaranie Ojca Dyrektora za rzekome „organizowanie zbiórki publicznej”. Budzi niepokój to, że w kolejnych rozprawach Sąd nie odniósł się w swych orzeczeniach do argumentacji obrony. Nie chciał np. zauważyć, że w komunikatach o stanie prac nad zagospodarowaniem źródeł geotermalnych nie podawano numeru konta Fundacji. Nie zdecydował się też na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię nie dość precyzyjnych zapisów w ustawie i dokumentach niższego rzędu. Skazanie bowiem nastąpiło za wykroczenie opisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych do ustawy o darowiznach, zgodnie zaś z polskim prawem tylko ustawą (a nie rozporządzeniem) można nałożyć na obywatela obowiązek pod rygorem penalizacji. Tak więc orzeczenie skazujące przyjmujemy jako kolejne ograniczanie swobód obywateli.
To wszystko prowadzi do diagnozy, którą trafnie przekazał bł. Jan Paweł II, mówiąc o naszych czasach w homilii wygłoszonej w Skoczowie: „Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego…”. Najważniejsze, aby znając diagnozę, nie dezerterować. Trzeba nam nadal podejmować ważne zadania, nie można rezygnować z twórczej aktywności.
Wkrótce będziemy pielgrzymowali do Pani Jasnogórskiej w naszej tradycyjnej, corocznej pielgrzymce. Wśród spraw, które otoczymy naszą modlitwą, będzie ta przedstawiona w niniejszym Komunikacie. Wspólną modlitwą z Bożą pomocą umacniajmy Ojca Dyrektora, sami zaś wspierajmy swoją postawą i zaangażowaniem jego wręcz heroiczną służbę w prawdzie Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja tekst oświadczenia podpisał
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – przewodniczący
Warszawa – Kraków, 20 czerwca 2011 r.

"Niedziela" 27/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl