W kręgu magicznego świata Harry'ego Pottera

Ks. Waldemar Kulbat

Ukazał się kolejny tom sagi o Harrym Potterze. Być może w związku z tym wydarzeniem włoski dziennik "La Repubblica" ujawnił treść listu Ojca Świętego Benedykta XVI do autorki książki, o szkodliwości serii o Harrym Potterze. Dwa lata temu Gabriele Kuby, niemiecki krytyk literacki, przysłała ówczesnemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary swą najnowszą pracę, zatytułowaną "Harry Potter - gut oder böse?" (Harry Potter - dobry czy szkodliwy?). 7 marca 2003 r. kard. Ratzinger podziękował jej za przesyłkę, dodając własną ocenę postaci i przygód wykreowanych przez J. K. Rowling: "Cykl o Harrym Potterze podstępnie uwodzi młode pokolenie, wypaczając w jego sercach niedojrzałe jeszcze chrześcijaństwo" - napisał kard. Joseph Ratzinger. W następnym liście do G. Kuby, z 27 maja 2003 r., kardy. Ratzinger wyraził zgodę na ujawnienie jego sądu na temat Harry'ego Pottera. Ponieważ do młodych czytelników ponownie dotrze fala tej kontrowersyjnej literatury, warto wiedzieć, gdzie znaleźć odtrutkę na ten rodzaj duchowej trucizny.

Ukryta promocja magii

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce trwa spór o charakter sagi J. K. Rowling o Harrym Potterze. Ten spór toczy się także w wielu innych krajach, do których książki dotarły. Czy jest to tylko oryginalna opowieść o walce dobra i zła, zawierająca wiele pięknych i szlachetnych myśli? A może powieści Rowling to przemyślna i ukryta promocja magii i ideologii New Age? W dyskusji, która toczy się w mediach, m.in. w prasie, radiu, telewizji, w internecie, padają różne odpowiedzi. Wśród nich wyróżnia się ostatnio wydana książka dr. Stanisława Krajskiego pt. Magiczny świat "Harry'ego Pottera". Autor jest wykładowcą historii filozofii na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znanym i cenionym publicystą, autorem wielu książek. Od wielu lat ogarnia swoją refleksją obszary ludzkiej myśli, tej klasycznej, głębokiej, niebudzącej kontrowersji, ale i niepokojące współczesne zjawiska, stanowiące zagrożenie dla wiary, ponure dziedziny magii, okultyzmu, tajemnych zrzeszeń. Autor bardzo szybko reaguje na pojawiające się symptomy zagrożeń, sygnalizuje je, poddaje obiektywnej ocenie, ostrzega, służy swoim doświadczeniem i wiedzą.
Odpowiedź dr. Krajskiego na pytanie o zjawisko, które stanowią saga o Harrym Potterze oraz manipulacje związane z jej nagłaśnianiem, jest jednoznaczna: Świat Harry'ego Pottera to świat magii. Zdaniem autora, czytelnik książek p. Rowling zostaje poddany swoistej inicjacji, odnajduje się w zupełnie nowym świecie, innym niż ten otaczający go. Nawiązuje kontakt z jakąś inną duchowością, a nawet może zostaje usposobiony do spotkania z inną, bliżej nieokreśloną duchową mocą. Okazuje się, że lektura książek angielskiej autorki prowadzi do przyjęcia specyficznego sposobu myślenia oraz do wyboru określonej recepty na życie. Niewykluczone, że może np. zaowocować przystąpieniem tych, których oczarowała, do satanistycznej sekty, chorobą psychiczną, a nawet opętaniem. Wiele osób wypowiadających się na temat książek J. K. Rowling w sposób znamienny okazywało zupełny brak orientacji co do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie świata magii i okultyzmu. Być może dlatego dr. Krajskiemu tak bardzo zależało na pokazaniu, jak realny i groźny jest dzisiaj świat magii, jak okultyzm, magia i ich ideologiczne przybudówki wkraczają w życie, zwłaszcza młodego człowieka.

Zagrożenia

Dr Stanisław Krajski chciał pokazać zarówno chrześcijanom, jak i ludziom niewierzącym, że magia jest niebezpieczna i prowadzi swoich adeptów do samozniszczenia. W tym miejscu należy zauważyć, że jego wnioski w przeciwieństwie do autorów, którzy nie dopatrzyli się w książkach p. Rowling niezgodności z substancją chrześcijańskiej wiary, są oparte na bardzo solidnym rozeznaniu w literaturze przedmiotu, oraz gruntownie udokumentowane. Ponieważ w dyskusji bardzo często padały argumenty zrównujące powieści p. Rowling z klasycznymi baśniami, znanymi wszystkim z dzieciństwa - nasz autor zadał sobie trud przeanalizowania treści tych baśni i wykazania, jak wielka jest między nimi różnica. Autor przekonująco ukazuje klimat pięknych baśni Andersena, Lewisa, Tolkiena, niesłusznie porównywanych z sagą o Harrym Potterze.
Wielkim walorem książki dr. Krajskiego jest ukazanie sukcesu sagi o Harrym Potterze na tle fenomenu boomu ezoterycznego i bombardowania magią, zapoczątkowanego w końcu XIX wieku, a przeżywającego największy rozkwit w połowie XX wieku w postaci neopogańskiego ruchu New Age. Książka przekonująco ukazuje także oddziaływanie świata superhitów, takich jak Gwiezdne wojny, Mewa, Przebudzenie, które odcisnęły potężne piętno na współczesnym pokoleniu przez rozpowszechnianie pogańskiego klimatu duchowego, w gruncie rzeczy New Age. Pustka duchowa, wytworzona przez kryzys wiary wielu do tej pory chrześcijańskich społeczeństw Zachodu, to stan, który trwa krótko - wyjaśnia dr Krajski. Ta pustka szybko się zapełnia. Zapełnia się tym szybciej, im bardziej aktywnie działają "misjonarze" nowej, alternatywnej, zdradliwej duchowości. Autor przytacza opinię włoskiego badacza Carlo Climatiego z jego ostatnio wydanej książki Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm - oszustwo ognia, który nie spala (Wyd. Jedność, Kielce 2001, s. 8-9): "Horoskopy, amulety, tarot i seanse spirytystyczne stały się towarzyszami podróży młodych pokoleń, ofiar prawdziwego bombardowania ezoterycznego, dokonywanego za pomocą rozmaitych środków: muzyki, telewizji, gier komputerowych, komiksów, kina, dyskotek. Jest to bombardowanie, które znajduje podatny grunt w życiu wielu młodych. (...) Zainteresowanie ezoteryzmem, proponowanym jako natychmiastowe rozwiązanie codziennych problemów, może wyrządzić olbrzymie szkody w umysłach i psychice młodzieży. (...) Największy niepokój wzbudza zwiększające się zainteresowanie młodzieży satanizmem. Powiększa się ciągle liczba młodych deklarujących swoją fascynację diabłem i czarną magią". Treści, o których pisze Carlo Climati, dr Krajski odnajduje zarówno w książkach p. Rowling, jak i w poszczególnych wytworach współczesnej kultury: w prasie młodzieżowej, w przebojach muzycznych, w grach komputerowych itp.
Inną wielką zaletą pracy dr. Krajskiego jest przedstawienie nauki Kościoła na temat magii i okultyzmu oraz ukazanie treści książki o Harrym Potterze w świetle Objawienia, Tradycji i nauczania Kościoła. Gruntowne wyjaśnienia Autora rozwiewają wszelkie wątpliwości, także te, że saga o Harrym Potterze przynosi jedynie białą, rzekomo nieszkodliwą magię. Przytacza i analizuje wypowiedzi słynnego włoskiego egzorcysty - o. Amortha, szwajcarskiego teologa Niklausa Pflugera, filozofa i demonologa - o. dr. Aleksandra Posackiego SJ, które poszerzają naszą wiedzę o omawianej sprawie. Oryginalnym pomysłem metodologicznym naszego Autora jest zabieg porównania treści Potterowskiej sagi z wykwitami okultyzmu. Natomiast swoistym podsumowaniem książki jest rozdział zatytułowany: Okrucieństwo, makabra i zło w powieści Rowling.

Osobista decyzja

Należy zgodzić się z wyznaniem autora, poczynionym na zakończenie książki, że być może nie wszystko zostało w niej powiedziane, choć książka, liczy prawie 200 stron, a jednak temu, kto jest otwarty na prawdę, ceni swoją wolność i wolność swoich dzieci oraz dąży do dobra, ten materiał powinien wystarczyć. Sprawę rozstrzyga bowiem osobista decyzja danego człowieka, a ci, którzy opowiadają się za światem Harry'ego Pottera, kreują go i wielbią całkiem świadomie. Dlatego książka kończy się modlitwą o uwolnienie od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i ukrytego zła oraz modlitwą do św. Michała Archanioła.
Autorowi należy wyrazić wdzięczność za tak solidną i potrzebną książkę. Oby otworzyła ona oczy jak najliczniejszym jej czytelnikom na świat duchowych zniewoleń i zagrożeń.

Stanisław Krajski, Magiczny świat "Harry'ego Pottera", Warszawa 2002, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24, tel. (0-22) 651-88-17.

"Niedziela" 31/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl