Z raportu o prześladowaniu chrześcijan

Kraje budzące niepokój

Według organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mimo nacisków społeczności międzynarodowej rządy krajów muzułmańskich nie są zdolne do prowadzenia polityki poszanowania podstawowych zasad gwarantujących wolność religijną. Konstytucja Algierii gwarantuje wprawdzie wolność religijną, ale jednocześnie uznaje, że islam jest religią państwową. Kościół katolicki i wspólnoty protestanckie są uznawane przez państwo, ale nie mają prawa do działalności nakierowanej na nawracanie z islamu na chrześcijaństwo. W konstytucji Bahrajnu zapisano, że islam jest religią państwową, a szariat źródłem prawa. Marokańczycy mogą być tylko muzułmanami. Zmiana religii z islamu na inną jest w zasadzie niemożliwa i jest karana przez prawo. Wzrost przemocy na tle religijnym w krajach arabskich skłonił papieża Benedykta XVI do wypowiedzenia w grudniu 2010 r., podczas modlitwy „Anioł Pański”, słów o wzroście antychrześcijańskiej agresji w Egipcie, Iraku i Erytrei. W 2009 r. erytrejski pastor Yemane Gebriel został zmuszony do opuszczenia kraju po otrzymaniu licznych gróźb ze strony policji religijnej. Przez 10 lat pastor Gebriel stał na czele podziemnej wspólnoty religijnej złożonej z ponad 300 wyznawców.
Zamachy w Iraku w końcu ub.r. pokazują – zdaniem PKwP – że można mówić o regularnym prześladowaniu Kościoła Chrystusa w tym kraju. W Jemenie na porządku dziennym są porwania chrześcijan. W ostatnich latach miało miejsce wiele gwałtownych ataków ekstremistów na obcokrajowców podejrzewanych o próby nawracania. Według konstytucji, „państwo gwarantuje wolność wyznania wszystkim” – w rzeczywistości tylko pochodzący z zagranicy chrześcijanie mogą skorzystać z tej wolności.
W Arabii Saudyjskiej w ciągu ostatnich 2 lat zostało aresztowanych wielu chrześcijan. W niektórych przypadkach informacji o aresztowaniach nie podawano do prasy w krajach, z których pochodziły osoby zatrzymane, aby zagwarantować pozytywny wynik negocjacji w sprawie ich uwolnienia. Arabia Saudyjska zakazuje budowy kościołów oraz innych niemuzułmańskich świątyń, noszenia symboli religijnych oraz wieszania obrazów w domach. Tamtejsza policja religijna prowadzi rygorystyczne kontrole w celu narzucenia wszystkim obywatelom, ale i przyjezdnym, prawa szariatu. Obowiązuje tam, podobnie jak w Iranie, kara śmierci za apostazję i tzw. prozelityzm, czyli publiczną działalność misyjną. Dodatkowo chrześcijanie muszą wytrzymywać straszne warunki pracy, żyjąc w zagrożeniu siłowego zmuszania do konwersji na islam. W 2009 r. amerykański Departament Stanu po raz kolejny wymienił Arabię Saudyjską jako „CPC”, czyli kraj budzący szczególny niepokój ze względu na poważne naruszenia wolności religijnej.

(wd) Oprac. na podstawie raportu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Prześladowani i zapomniani” o prześladowaniu chrześcijan w latach 2009-2010.

"Niedziela" 12/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl