Dokumenty Soboru Watykańskiego II

KONSTYTUCJE

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

DEKRETY

Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica
Dekret o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum
Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus
Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis
Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius
Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem
Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus
Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis

DEKLARACJE

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate
Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae

"Niedziela" 50/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl