Propozycje Synodu Biskupów

W Watykanie opublikowano roboczą wersję propozycji końcowych XI zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów. Zwyczajowo propozycje objęte były tajemnicą. Benedykt XVI zdecydował, że tym razem będzie inaczej. Tekst składa się z 50 propozycji zebranych w 3 części.

Część pierwsza nosi tytuł: Lud Boży wychowywany do wiary w Eucharystię i rozpoczyna się od refleksji teologicznej. Zachęca kapłanów do podejmowania wszelkich starań, aby wierni mieli możliwość uczestnictwa w Mszach św. Ojcowie synodalni zachęcają również do organizowania adoracji eucharystycznych. Dostrzegają potrzebę odnowionej pedagogii nawrócenia, która przywróciłaby praktykę częstszej, indywidualnej spowiedzi. Ojcowie synodalni potwierdzili znaczenie celibatu w praktyce Kościoła łacińskiego i potrzebę wyjaśnienia jej wiernym.
Wiele miejsca poświęcono duszpasterstwu powołaniowemu. Proponuje się m.in. szczególną opiekę duchową nad ministrantami, upowszechnienie adoracji eucharystycznej w intencji powołań, organizowanie w poszczególnych diecezjach centrów powołaniowych i niższych seminariów duchownych.
Zauważono, że na nowo należy przemyśleć właściwy wiek, w którym udzielany jest sakrament bierzmowania, oraz to, czy w obrządku łacińskim I Komunia św. nie powinna następować po nim.
Druga część dotyczy udziału w Eucharystii. Zasugerowano bardziej aktywne uczestnictwo wiernych w liturgii. Trzeba przy tym jednoznacznego przeciwdziałania ze strony biskupów nadużyciom w sprawowaniu Eucharystii, w postaci np. zastępowania tekstów liturgicznych innymi treściami. Synod ze szczególnym naciskiem podkreśla rolę niedzieli jako dnia Pańskiego. Trzecia część tekstu zaproponowanego przez ojców synodalnych nosi tytuł: Misja ludu Bożego karmionego Eucharystią. Znajdujemy tu wyrazy wdzięczności dla kapłanów, diakonów i wszystkich osób pomagających w przygotowaniu i celebrowaniu Mszy św. Księżom zaleca się codzienne jej odprawianie, nawet gdy brakuje wiernych. Gdy chodzi o rozwiedzionych, którzy zawarli powtórne związki, nie mogą oni być dopuszczeni do Komunii, jednak należą do Kościoła. Kolejna propozycja dotyczy dopuszczenia do Komunii chrześcijan innych wyznań. Całkowicie wyklucza się ekumeniczną koncelebrację. Natomiast pod pewnymi, ściśle określonymi warunkami, dopuszczenie chrześcijan spoza Kościoła katolickiego do sakramentów Eucharystii, pokuty i namaszczenia chorych jest możliwe i nawet wskazane.
Na podstawie propozycji Ojciec Święty ogłosi dokument posynodalny.

"Niedziela" 45/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl