W drodze do roku 2017

Orędzie fatimskie przed finałem

Z Czesławem Ryszką – pisarzem i politykiem, autorem wielu książek oraz wydanej ostatnio serii dziesięciu tomików tematycznie związanych ze zbliżającym się 100-leciem objawień fatimskich – rozmawia Lidia Dudkiewicz

LIDIA DUDKIEWICZ: – Podczas pontyfikatu Jana Pawła II ożywiło się zainteresowanie tajemnicami fatimskimi. W odniesieniu do orędzia fatimskiego wskazuje się na nowe znaki czasu...

CZESŁAW RYSZKA: – Najpierw chciałbym przywołać znaki potwierdzające wagę orędzia fatimskiego w naszych czasach. W pierwszej kolejności są to: trzy pielgrzymki Jana Pawła II do Fatimy (1982, 1991, 2000 r.), zawierzenie przez niego Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi (1984 r.), beatyfikacja fatimskich pastuszków Hiacynty i Franciszka (maj 2000 r.), ujawnienie treści trzeciej tajemnicy fatimskiej (czerwiec 2000 r.), zawierzenie nowego tysiąclecia Matce Bożej Fatimskiej (październik 2000 r.), wreszcie – odejście s. Łucji i Jana Pawła II do domu Ojca w dniach fatimskich 2005 r. Do tego należy dodać pielgrzymkę Benedykta XVI do Fatimy (2010 r.), a także akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego 13 października 2013 r. dokonał papież Franciszek. Te papieskie znaki dowodzą, jakimi drogami będzie kroczył Kościół, aby przyszło zapowiedziane w Fatimie zwycięstwo Matki Bożej.

– W związku z przypadającym w 2017 r. 100-leciem objawień fatimskich piszesz w serii swoich książeczek o jeszcze innych znakach, o czekającym Kościół i świat przełomie. Czego można się spodziewać w związku z tym jubileuszem?

– W roku 2017 zbiegają się liczne rocznice ważnych wydarzeń, które wstrząsnęły Kościołem i światem. 500 lat temu Marcin Luter swoim wystąpieniem dał początek schizmie zachodniej Kościoła, której tragiczne skutki trwają już tyle wieków. 300 lat temu, w roku 1717, zawiązała się w Londynie „Wielka Macierzysta Loża Świata”, która wybrała swego pierwszego wielkiego mistrza. Jeszcze w tym samym wieku masoneria wznieciła rewolucję francuską, po niej zaś – w 1917 r. – rewolucję bolszewicką w Rosji. Ta druga miała swoim zwycięstwem uczcić okrągły jubileusz 200-lecia istnienia tej wrogiej Kościołowi organizacji.
Tu przypomnę, że kiedy w październiku 1917 r. na ulicach Rzymu zorganizowano regularną masońską demonstrację pod znakiem Szatana, jej uczestnicy otwarcie głosili, że ukoronowaniem ich działań ma być panowanie diabła. W trakcie demonstracji rozwinięto czarny sztandar giordanobrunistów, przedstawiający postać archanioła Michała powalonego na ziemię, nadto będącego w szponach Lucypera. Na jednym z transparentów widniał napis w formie imperatywu: „Szatan musi zapanować w Watykanie, a papież będzie jego sługą”.

– Skąd ta eksplozja nienawiści do Kościoła w tym czasie? Mam na myśli wspomniane manifestacje masonów w Rzymie, a także masońskie rządy w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Meksyku…

– Jak sądzę, była to odpowiedź na znaki nadziei, które ludzkość otrzymywała z nieba od 13 maja do 13 października 1917 r. Matka Boża, objawiając się w Fatimie, zapowiedziała wybuch rewolucji w Rosji, męczeństwo papieża oraz wierzących, po czym miał przyjść jednak ostateczny triumf Jej Niepokalanego Serca. Krótko mówiąc – słowa Matki Bożej o Jej przyszłym zwycięstwie rozjuszyły siły zła.

– Spotykamy się z określeniem Jana Pawła II jako Papieża Fatimy. Pamiętamy, że mówiąc 13 maja 1982 r. w Fatimie o aktualności orędzia z Fatimy, ostrzegał on przed „zagrożeniem narodów i ludzkości na miarę apokaliptyczną”. Konfrontując te słowa z trzecią tajemnicą fatimską, łatwo potwierdzić, że nadeszły dzisiaj zapowiedziane czasy niespotykanego ataku na Boga i Kościół katolicki. Przypomnę, że w obrazie trzeciej tajemnicy fatimskiej jest mowa o zamachu na papieża oraz o prześladowaniu chrześcijan. Czyż nie doświadczamy tego dzisiaj?

– To prawda. Obecnie przetacza się przez Europę i świat fala antychrześcijańskiej, neomarksistowskiej rewolucji. Inspirowana przez masonerię, kontrolowana przez bliżej nieznane centrum, prowadzi regularną wojnę z Kościołem. Liberałowie i ateiści atakują wszelkie formy obecności Kościoła w świecie i historii. Fałszują historię Kościoła, inspirują tworzenie liberalnych konstytucji oraz kodeksów cywilnych i karnych. Deprawują dzieci i młodzież przez propagowanie pornografii, seksualizmu, hedonizmu, narkotyków, alkoholizmu, przez zniesienie samowychowania i samodyscypliny. Pomocą służą odpowiednio ustawione i usłużne media.
Jakby tego było mało, jesteśmy również świadkami rozpoczętej wojny religijnej między Wschodem a Zachodem, między wojującym islamem a chrześcijaństwem. Dowodem na to są niezliczeni męczennicy – ich liczby idą w miliony. Do tego dochodzą podpalenia kościołów, bluźnierstwa i szyderstwa z katolickich świętości. W tym kontekście należałoby napisać, że jesteśmy świadkami spełniania się proroczego orędzia z Fatimy, komentowanego wielokrotnie przez Jana Pawła II. Doczekaliśmy czasów, gdy kwestionowane są nie tylko zasady wiary chrześcijańskiej, ale także podstawowe prawa natury (przez propagowanie ideologii gender). To są owe „nowe znaki”, które przybliżają nas do roku 2017, do – być może – fatimskiego finału, Wielkiej Godziny Maryi, do Jej zapowiadanego zwycięstwa.

– 100 lat temu w objawieniach w Fatimie Maryja zapowiedziała na końcu zwycięstwo Jej Niepokalanego Serca. Czy to możliwe, skoro zło zdaje się triumfować?

– Papież emeryt Benedykt XVI jeszcze jako prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary po wizycie w Fatimie i rozmowie z s. Łucją w Coimbrze mówił, że w dającym się przewidzieć czasie wiara w Europie znajdzie się w jeszcze trudniejszym położeniu, ale nie można tracić nadziei, bo – jak dopowiedział – orędzie fatimskie w jakiejś mierze rozjaśnia ten mrok przyszłości, zapowiadając zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi.
Potem jako papież, odnosząc się do czekającego nas zwycięstwa, podkreślił, że stanie się tak, jeśli orędzie z Fatimy „będzie coraz pełniej przyjmowane, rozumiane i wprowadzane w życie każdej wspólnoty. (…) Wówczas świat doświadczy miłosiernej miłości Boga i zapanuje w nim na pewien czas pokój obiecany w Fatimie przez Matkę Bożą”.
Zwycięstwo jest więc warunkowe, zależy od nas. Droga łaski – jak przekazała s. Łucja – biegnie przez Niepokalane Serce Matki Jezusa. Ona nie zastępuje Chrystusa, nie stawia się w Jego miejscu, nie ma zamiaru zająć pozycji Kościoła i jego sakramentów. Podpowiada nam tylko, że Chrystus pragnie za Jej pośrednictwem objawić moc swojej łaski; że chce poprzez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca zaprowadzić na świecie pokój.

– Chodzi o nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca?

– Tak. To jest podstawowe nabożeństwo fatimskie, z którym związana jest obietnica zwycięstwa Maryi. Piszę o tym chyba w każdym z fatimskich tomików.

– Proszę krótko przedstawić ich treść.

– Pierwszy, pt. „Przed finałem”, omawia przebieg oraz duchowość objawień fatimskich. Drugi nosi tytuł „Trzecia tajemnica” i zajmuje się historią tzw. sekretu fatimskiego, ujawnionego przez Kościół w 2000 r. Trzecia książeczka traktuje o zamachu na życie Jana Pawła II, a właściwie o jego cudownym ocaleniu. Czwarty tomik zawiera analizę orędzia fatimskiego pod kątem współczesnych znaków apokalipsy i miłosierdzia. Piąty tomik mówi o rozwoju orędzia fatimskiego na polskiej ziemi, a głównie o powstaniu papieskiego sanktuarium fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem. Szósty tomik omawia walkę z Kościołem i chrześcijaństwem – co zostało zapowiedziane w orędziu fatimskim. W siódmym tomiku zajmuję się kwestią walki z rodziną – o czym również jest mowa w objawieniach fatimskich. Ósmy tomik, pt. „Moje Niepokalane Serce zwycięży”, przedstawia zwycięstwa Matki Bożej w naszych dziejach. Dziewiąty tomik zawiera rozważania różańcowe w aspekcie tematyki fatimskiej oraz nauczania Jana Pawła II. Ostatni – dziesiąty tomik, pt. „Teraz jest czas miłosierdzia”, omawia dwa najważniejsze filary pontyfikatu Jana Pawła II, za które uważam orędzie Matki Bożej w Fatimie oraz orędzie Jezusa skierowane do s. Faustyny. W obydwu orędziach jest zapowiedź pontyfikatu Jana Pawła II. Wydawcą tej serii jest wydawnictwo IKONA. Dla zainteresowanych podaję adres: Szydłówek 15 A, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617-51-53, 605-565-152, www.wydawnictwoikona.pl.

„Niedziela” 41/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl