Rodzina szkołą świętości

Lidia Dudkiewicz

Ciosy boleśnie godzące w rodzinę często pochodzą z mediów. Coraz częściej zastanawiamy się, czy ostoi się rodzina, a wraz z nią cywilizacja chrześcijańska

W ostatnim czasie rodzina jest wystawiana na wyjątkowo wiele groźnych zjawisk cywilizacyjnych, które próbują zachwiać jej fundamentami, opartymi na wierze i miłości. Rodzina w swoim pierwotnym pojęciu, zgodnym z zamierzeniem Stwórcy, coraz bardziej jest zagrożona. Mówi się nawet o współczesnym zamachu na rodzinę.

Okiem dziennikarza i kapłana

I w tym momencie naszej wielkiej troski o przyszłość rodziny pojawia się w księgarniach ważna książka pt. „Kościół. Rodzina. Media”, której autorem jest ks. Mariusz Wedziuk, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, wykładowca medioznawstwa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, dyrektor programowy Radia Warszawa – rozgłośni katolickiej diecezji warszawsko-praskiej. Zanim został kapłanem, współpracował z redakcjami fotograficznymi świeckich gazet codziennych. Dobrze więc się stało, że człowiek znający szare życie, mający doświadczenie dziennikarskie nie tylko w mediach katolickich, dysponujący różnorodnym warsztatem dziennikarskim, pochylił się z kapłańską troską nad rodziną.

Klucz do szczęścia

We wstępie do książki prof. dr hab. Krystyna Czuba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pisze, że kluczem do szczęścia jest trwałość i nierozerwalność związku małżeńskiego. A książka ks. Wedziuka uświadamia nam, że tak ujmują tę tematykę jedynie media katolickie. „Cywilizacja naszych czasów budowana jest na filozofii indywidualistycznej. Modą jest singiel. Samotność «wyzwolonego» człowieka staje się często jego osobistym dramatem i tragedią. Łatwość rozwodów narusza fundamenty życia małżeńskiego i rodzinnego. Proponowane i promowane są małżeństwa jednopłciowe, nieformalne wolne związki i «małżeństwa na próbę». Autor przywołuje prawodawstwo i fakty. Przestrzega i apeluje w imię nauki Kościoła” – zauważa prof. Krystyna Czuba.

Zamach na rodzinę

Do badania tematyki związanej z polską rodziną ks. Wedziuk wybrał „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego” – dwa opiniotwórcze tygodniki katolickie o zasięgu ogólnopolskim. Poddał analizie artykuły z lat 2000-09, próbując pokazać, w jakim stopniu tygodniki katolickie pomagają swojemu czytelnikowi we właściwym rozumieniu miejsca i roli rodziny chrześcijańskiej w Kościele. Ta analiza jest bardzo potrzebna szczególnie dzisiaj, bo – jak pisze ks. Wedziuk – jednym z groźnych zjawisk, obecnych już także na gruncie polskim, jest ideologia gender, tworząca nową wizję mężczyzny i kobiety. A celem tego jest m.in. „znalezienie przestrzeni dla wszelkich marginalnych zachowań seksualnych”. Ideologia gender „ma wywrócić dotychczasowy porządek moralny, kulturowy i społeczny we wzajemnych odniesieniach kobiet i mężczyzn, dlatego stanowi zamach na człowieka, rodzinę i całe społeczeństwo”. Do tego dochodzą „destrukcyjne działania środowisk i sił politycznych, które mają swoje ukryte interesy w tym, aby osłabić naturalną, tradycyjną rodzinę”.

W pułapkę polityków wpada zwłaszcza młode pokolenie. Dochodzi do tego postępująca laicyzacja w imię otwierania dróg do „nowoczesnego” społeczeństwa. Autor książki, mając na uwadze te bardzo groźne zjawiska, bije na alarm.

Kościół. Rodzina. Media

Książkę otwiera rozdział przedstawiający rodzinę w Bożym zamyśle, a więc Autor ukazuje najpierw biblijną koncepcję rodziny, odsłania zamysł Boży wobec mężczyzny i niewiasty. Sięgając do Nowego Testamentu, pokazuje jako wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu, będącą przykładem świętości dla każdej ziemskiej rodziny. Dalej znajdziemy analizę miejsca i roli rodziny chrześcijańskiej w Kościele, według przekazu mediów katolickich. Ks. Wedziuk wskazuje na rodzinę jako drogę Kościoła. Społeczna rola i zadania rodziny w interpretacji mediów katolickich – to kolejny blok tematyczny książki. Rodzina jest przedstawiona jako fundament społeczeństwa i narodu, jako wychowawca człowieka, najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji życia oraz świadek Kościoła w społeczeństwie. Ostatnia część książki nosi tytuł: „Media katolickie w służbie rodziny”. Autor analizuje materiały prasowe dotyczące roli i zadań rodziny oraz obrony podstawowych praw rodziny.

Nasz ratunek w tradycyjnej rodzinie

Zdaniem prof. dr. hab. Karola Klauzy, dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, książka ks. Wedziuka ukazuje obiektywny charakter wizji małżeństwa i rodziny zawarty w Objawieniu Bożym i w doktrynie Kościoła. „Pozwala wyróżnić prorodzinne postawy tygodników katolickich w zestawieniu z publikacjami pism kobiecych, tabloidów czy organów opiniotwórczych środowisk liberalnych, promujących system wartości nurtów postmodernistycznych”. Prof. Klauza zwraca uwagę na „konfrontacyjny charakter stanowiska Kościoła w odniesieniu do opcji dyktowanych poprawnością polityczną lub grą interesów lobbujących środowisk odrzucających tradycyjny obraz małżeństwa i rodziny w cywilizacji Zachodu”.

Trzeba zwrócić uwagę, że z trudnym tematem, jaki w naszych czasach stanowi rodzina – w związku z tym, że jej obraz jest na różne sposoby i przez rozmaite środowiska wypaczany – zmierzył się właściwy autor. Na jego dojrzałość naukową oraz wrażliwość teologiczno-pastoralną, która cechuje doświadczonych duszpasterzy, zwrócił uwagę ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Analizy ks. Mariusza Wedziuka, zapisane w książce „Kościół. Rodzina. Media”, prowadzą do jednego wniosku: „To w tradycyjnej, zdrowej rodzinie jest przyszłość nas wszystkich”.

Ks. Mariusz Wedziuk, „Kościół. Rodzina. Media”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, tel. (22) 673 46 93; www.loretanki.pl/wydawnictwo; wsl@loretanki.pl.

"Niedziela" 48/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl