Te Deum w Miechowie

Agnieszka Dziarmaga

W bazylice Grobu Bożego w Miechowie 29 września br. pochylano się nad liczącą 850 lat misją i spuścizną Zakonu Stróżów Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego w Polsce bożogrobcami lub miechowitami. Obecni na uroczystościach w Miechowie damy i kawalerowie zakonu, na czele ze swoim zwierzchnikiem komandorem Karolem Szlenkierem, w swych charakterystycznych dostojnych strojach, zdobionych krzyżem łacińskim, przypominali o ciągłości dziedzictwa i wielowiekowej łączności Miechowa z Ziemią Świętą.
O tych związkach mówił ceremoniarz kościelny zakonu – ks. prał. Jerzy Bielecki podczas spotkania członków zakonu z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Celestino Migliorem. Przypomniał, że środowisko miechowskie od 1163 r. było pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie reprezentantem idei i kultu Grobu Bożego. Klasztor był nie tylko najstarszym i najznakomitszym, ale także najbogatszym ze wszystkich klasztorów tego zakonu w Europie. Szczególnego znaczenia nabrał po opanowaniu Jerozolimy przez innowierców. Uważano go za centrum wszystkich placówek, nie tylko w Polsce, ale we Francji, Hiszpanii, Neapolu, Anglii, na Węgrzech, w Czechach i innych krajach.
Nuncjusz apostolski, wyrażając radość ze spotkania, podziękował dzisiejszym bożogrobcom. – Cieszę się z tego spotkania z damami i kawalerami Bożego Grobu w Polsce – mówił. – Poczuwam się do bliskości, dlatego jestem z wami, należę do tego zakonu. W Rzymie i w Nowym Jorku często brałem udział w modlitwach i różnych inicjatywach charytatywnych. Bardzo cenię waszą misję i działalność. Są one bardzo pożyteczne, przynoszą dobre owoce.
Pamiętano o zmarłym we wrześniu tego roku ks. inf. Jerzym Gredce – wieloletnim proboszczu w Miechowie, z którego marzeń, dokonań, pasji, w ostatnich latach odradzało się dziedzictwo miechowitów. Bp Kazimierz Ryczan, witając dostojnych gości, przypomniał zmarłego Proboszcza, uznając powrót bożogrobców do Miechowa, a tym samym świętowanie jubileuszu, za „owoc jego pracy i wiary”.
Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.W homilii zastanawiał się nad aktualnymi zobowiązaniami wynikającymi z bycia członkiem zakonu, nad zachowaniem Bożej motywacji w poszerzaniu jego szeregów i dawaniem „świadectwa mocnej wiary” poprzez decyzje wstępowania do zakonu. Zaznaczył, że obecnie zakon nie opiera się już na zakonnikach-rycerzach, jak to było w jego wczesnej historii, ale na damach i kawalerach funkcjonujących w życiu społecznym. Zauważył, że dziś konieczna jest refleksja nad właściwym pojmowaniem wartości ubóstwa oraz życie u boku najbardziej potrzebujących i dzielenie z nimi „wielu cierpień Chrystusowych, włączając w to dyskryminacje i prześladowania z powodu bycia chrześcijanami”. Abp Migliore powiedział też, że potrzebne jest „formowanie nowych kobiet i mężczyzn, ludzi, którzy będą w stanie podjąć i wygrać walkę, która jest konieczna; chodzi o walkę dobrowolną, osobistą, prowadzoną w ciszy, a jest to walka ze złymi nawykami, z wadami, z własnym egoizmem i pychą, czyli z tą częścią nas samych, która nie jest najlepsza”. Podkreślił, że współcześnie od członków zakonu „nie wymaga się szlacheckich korzeni, ale szlachetnych serc, wierności w codziennym życiu”, gotowości do poniesienia wszelkich „dyskryminacji i prześladowań z powodu bycia chrześcijaninem”. Wezwał bożogrobców do bycia aktywnymi w zakresie „mnożenia pokoju i dobra”.
Za uroczystą celebrę dziękował ks. prał. Jerzy Bielecki – miechowianin, ceremoniarz kościelny zakonu bożogrobców w Polsce, nazywając jubileusz „czasem świętowania i dziękczynienia Bogu oraz ludziom, którzy wnieśli wkład w dziedzictwo bożogrobców, charakterystyczne dla miasta i parafii Miechów”. Ks. Bielecki mówił: – Świętuje parafia Miechów, ale świętuje też Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przeżywamy taki moment w historii, aby w tym miejscu poczuć moc wiary i łaski. Bazylika Grobu Bożego wraz z kaplicą Grobu Bożego to niezwykłe miejsce, które przemawia do nas przeszłością i wielkością minionych pokoleń miechowian i pielgrzymów.
Na zakończenie kościelnej części uroczystości celebransi, księża, damy i kawalerowie zakonu udali się w procesji do kaplicy Grobu Bożego, gdzie bp Kazimierz Ryczan złożył akt zawierzenia miasta i poprowadził modlitwę jubileuszową. Dziękując za działalność Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, bp Kazimierz Ryczan mówił: – Wzniesiona przez nich w Miechowie wierna replika Bożego Grobu z Jerozolimy stała się szczególnym, jakże wymownym znakiem więzi naszej Ojczyzny z ziemską Ojczyzną Pana Jezusa. Miechowski pusty Grób Pański, podobnie jak pusty Grób Jezusa w jerozolimskiej bazylice, stał się dla naszych praojców i wszystkich pokoleń Polaków, aż po dzień dzisiejszy, wyjątkowym świadectwem zwycięstwa naszego Zbawiciela nad szatanem i śmiercią. Budził on w ludzkich sercach nadzieję, wlewał w nie Jezusowy pokój, umacniał w zwyciężaniu zła dobrem, zwłaszcza wtedy, gdy Ojczyzna nasza przeżywała chwile bolesnych dziejowych doświadczeń. Dziękujemy dzisiaj Bożej Opatrzności za tę miechowską kaplicę Bożego Grobu, która już ponad osiem wieków głosi zbawcze zwycięstwo Jezusa Chrystusa i wskazuje drogę ku naszemu ostatecznemu powołaniu i przeznaczeniu.
W ramach jubileuszu na dziedzińcu między Domem Generałów a bazyliką został poświęcony pomnik Macieja Miechowity – jednego z najznamienitszych obywateli Miechowa, wybitnego uczonego z XV wieku, ośmiokrotnego rektora Akademii Krakowskiej. Jazzmani krakowscy odegrali tu specjalnie skomponowaną „Jutrznię miechowską”. Przypomniano zasługi Miechowity dla astronomii, filozofii, medycyny, historii.
W wirydarzu zabudowań poklasztornych w galerii BWA „U Jaksy” – została otwarta wystawa jubileuszowa sakralnych prac rzeźbiarskich prof. Wincentego Kućmy. Z kolei Poczta Polska wyemitowała pieczęć, znaczek i kartę jubileuszową. Można było także nabyć okolicznościowe wydawnictwa. Szczególnego splendoru nadawał jubileuszowi piękny album autorstwa dr. Mariana Małeckiego „Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje zakonu bożogrobców”, zredagowany i wydany przy znaczącej współpracy zakonu. Ten album oraz inne okolicznościowe publikacje i wystawy, a także odsłonięcie pomnika Macieja Miechowity potwierdzały żywotność i aktualność misji bożogrobców.

"Niedziela" 41/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl