Spełniają się marzenia św. Ojca Maksymiliana Kolbego

Z o. prof. Grzegorzem Bartosikiem OFMConv- dyrektorem Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, prodziekanem Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego - rozmawia Lidia Dudkiewicz

LIDIA DUDKIEWICZ: - Św. Maksymilian Maria Kolbe w 1933 r. napisał, że Niepokalanów powinien być m.in. ośrodkiem studyjnym polskiej mariologii. Czy Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” jest realizacją tej myśli św. Maksymiliana?

O. PROF. GRZEGORZ BARTOSIK OFMConv: - Rzeczywiście, 12 października 1933 r. o. Maksymilian Kolbe, wracając z Polski do Japonii, napisał: „Jeśli Niepokalana zechce - założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, Kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii”. To marzenie, a może nawet proroctwo Ojca Maksymiliana zawsze trwało i żyło w pamięci mieszkańców Niepokalanowa. A zatem Instytut Maryjno-Kolbiański i Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie jest chyba rzeczywiście realizacją tych marzeń Świętego.

- Wiadomo, że ośrodki studyjne muszą spełniać wymagania naukowe. Jak ta sprawa jest realizowana w przypadku „Kolbianum”?

- Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” jest jednostką organizacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Słuchacze mariologii są więc pełnoprawnymi studentami UKSW. Wydział zapewnia kadrę profesorską, choć zapraszamy także profesorów z innych uniwersytetów, zatwierdza plan studiów, studenci mogą korzystać ze stypendiów, jakimi Wydział dysponuje. Natomiast klasztor w Niepokalanowie użycza sal wykładowych oraz daje możliwość zamieszkania i korzystania z posiłków w czasie zjazdów dydaktycznych i egzaminacyjnych. Udostępnia także studentom specjalistyczną bibliotekę mariologiczną. Studia mają charakter niestacjonarny i odbywają się podczas czterech tygodniowych zjazdów w ciągu roku, na ogół w październiku, w lutym i w kwietniu, w czerwcu zaś jest sesja egzaminacyjna. Studenci, którzy nie mogą uczestniczyć we wszystkich zjazdach, mogą wysłuchać wykładów w formie e-learningu na stronie internetowej Instytutu „Kolbianum”.

- Co stanowi przedmiot studiów w Instytucie „Kolbianum”, unikatowych nawet w skali światowej?

- Przedmiotem studiów z mariologii jest poznanie Osoby Najświętszej Maryi Panny oraz Jej roli w Boskim dziele Zbawienia i w naszym życiu osobistym - dlatego ukazujemy Maryję w wielu aspektach. Plan studiów obejmuje następujące wykłady: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauce Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów (żeńskich i męskich), mariologia polska, nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, kobiecość w wielkich religiach, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, fenomen objawień maryjnych, sanktuaria i pielgrzymki maryjne.

- Jakie są kryteria zapewniające spełnienie realizacji intencji Założyciela Niepokalanowa?

- Intencją św. Ojca Maksymiliana było to, aby zawsze wiernie przekazywać naukę Kościoła. Sam natomiast podejmował wysiłek modlitewny i intelektualny, aby jak najlepiej odkryć, poznać i wyrazić tajemnicę Maryi. Niektóre jego intuicje i myśli do dziś są inspiracją dla teologów. Ponadto jego mariologia miała wymiar wyjątkowo praktyczny: cześć do Matki Bożej przekładała się bezpośrednio na życie chrześcijańskie i zaangażowanie apostolskie, zwłaszcza przez akt osobistego oddania się Niepokalanej jako narzędzie. Instytut „Kolbianum” chce być wierny temu dziedzictwu Ojca Maksymiliana, tzn. wiernie przekazywać depozyt wiary, twórczo poszukiwać jak najlepszych sposobów wyrażania tajemnicy Maryi i przekładać te prawdy na praktykę życia codziennego.

- Czy studia na „Kolbianum” mają charakter teoretyczny, czy powinny też wpływać na dynamiczny rozwój ruchu maryjnego w Polsce?

- Św. Bonawentura, franciszkanin, wskazywał praktyczny cel teologii: ostatecznie ma ona służyć temu, abyśmy stawali się dobrzy i osiągnęli zbawienie. Także i my, w „Kolbianum”, chcemy realizować ten cel. Wykłady o charakterze bardziej teoretycznym, takie jak: Maryja w Biblii, dogmaty maryjne czy historia mariologii, mają służyć temu, aby poznane prawdy przekładać na konkretne życie duchowe i na zdynamizowanie w duchu maryjnym duszpasterstwa i apostolstwa.

- Czy „Kolbianum”, poza analizami teologicznymi, podejmuje również aspekty socjologiczne i społeczne duszpasterstwa maryjnego w Polsce, np. pielgrzymki, Rycerstwo Niepokalanej?

- Patrząc na plan wykładów, dostrzegamy tematy, które poruszają aspekt społeczny i socjologiczny duszpasterstwa maryjnego w naszym kraju. Do tych zagadnień zaliczyłbym przede wszystkim następujące przedmioty: sanktuaria i pielgrzymki maryjne, rola Maryi jako Królowej Polski, miejsce kultu maryjnego w nauczaniu wybitnych przywódców duchowych, takich jak sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński czy bł. Jan Paweł II, Maryja w misji społecznej Kościoła czy Maryja a kwestia kobieca. Dużo miejsca poświęcamy także duchowości ruchów maryjnych, w tym w sposób szczególny duchowości i misji Rycerstwa Niepokalanej.

- Kogo Instytut „Kolbianum” zaprasza do podejmowania studiów z zakresu mariologii?

- Studia adresujemy m.in. do przyszłych wykładowców mariologii w seminariach i w innych wyższych uczelniach. Ponadto do studiowania mariologii zapraszamy w sposób szczególny: kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo w sanktuariach; moderatorów, animatorów i członków ruchów i stowarzyszeń maryjnych; wykładowców i wychowawców zakonnych zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych zakonów, które w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną. Zapraszamy też wszystkich innych czcicieli Matki Bożej.
Wśród naszych studentów są zarówno osoby duchowne, tzn. kapłani i siostry zakonne, jak i ludzie świeccy. Również przekrój wiekowy jest różny: począwszy od osób młodych, bezpośrednio po studiach magisterskich, aż po osoby doświadczone i starsze.

- Proszę podać warunki i terminy przyjęć do Instytutu „Kolbianum”.

- Proponujemy studia doktoranckie i podyplomowe. Aby podjąć studia doktoranckie z teologii ze specjalizacją z mariologii, wymagane jest ukończenie studiów teologicznych i stopień magistra teologii. Dla podjęcia studiów podyplomowych wystarczy magisterium bądź licencjat zawodowy z jakiejkolwiek dziedziny. Pierwsze studia trwają cztery lata, drugie zaś dwa lata.
Rekrutacja odbywa się do końca września 2013 r. Należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą dokumenty do Dziekanatu Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, a w przypadku studiów doktoranckich uczestniczyć także w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się 12 i 24 września 2013 r. w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.
Szczegółowy wykaz koniecznych dokumentów oraz zasady rekrutacji są dostępne na stronach: www.kolbianum.franciszkanie.pl.
Serdecznie zapraszamy!

* * *

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

ZAPRASZA DO PODJĘCIA STUDIÓW: DOKTORANCKICH Z TEOLOGII ZE SPECJALNOŚCIĄ Z MARIOLOGII oraz STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z MARIOLOGII.

Szczegółowe informacje na stronie: www.kolbianum.franciszkanie.pl, pod zakładką: „Studia Doktoranckie” lub „Studia Podyplomowe” w dziale „Rekrutacja”.

Zapytania można kierować również pod nr tel. 664-158-928 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) lub na e-maila: kolbianum@gmail.com.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2013/2014:

Sesje dydaktyczne: I - 7-12 października 2013 r.; II - 3-8 lutego 2014 r; III - 31 marca - 5 kwietnia 2014 r.

Sesja egzaminacyjna: IV - 9-14 czerwca 2014 r.

"Niedziela" 35/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl