Słowo abp. Wacława Depo – metropolity częstochowskiego z okazji 1000. Numeru „Niedzieli Częstochowskiej”

Radość i wdzięczność

Już na samym początku tego przesłania pragnę przypomnieć pewną zasadę, która zobowiązuje nas wszystkich wierzących w Chrystusa: „Sentire cum Ecclesia”. To krótkie sformułowanie, które precyzuje nam język łaciński, ma przebogatą treść i z niego wywodzi się często przez nas słyszane wezwanie, abyśmy za łaską Bożą „żyli życiem Kościoła”. Dlatego z radością i wdzięcznością wobec Boga i ludzi przyjąłem wiadomość o tysięcznym ewangelizacyjnym numerze naszej częstochowskiej edycji „Niedzieli”.

Pierwszy numer, który ukazał się w roku 1991, ubogacony był słowem i pasterskim błogosławieństwem bp. Stanisława Nowaka. Początkowo „Niedziela Częstochowska” ukazywała się jako dodatek miesięczny, aby po 4 latach, w 1995 r., przekształcić się już w 8-stronicowy tygodnik. Ten „błogosławiony początek” wiązał ze sobą wielkie wydarzenie kościelne i społeczne, jakim były w 1991 r. VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Idąc z Kościołem, z Piotrem naszych czasów i „pod Piotrem” – „Cum Petro et sub Petro”, nasza częstochowska edycja „Niedzieli” wskazywała i nadal wskazuje na wierność depozytowi wiary, teraźniejszość wyzwań oraz na kierunki przemian wobec procesów, w których wiara chrześcijańska jest kwestionowana. Dzieło „nowej ewangelizacji”, które podejmujemy za impulsami wiary bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, jest nieustannym zaproszeniem, aby każdy bez wyjątku człowiek uwierzył, że jego życie toczy się w Chrystusie i w Nim osiągnie zbawienie (por. „Redemptor hominis”). To dzieło na wielorakich polach potrzebuje współdziałania środków społecznego przekazu, aby dzięki nim „na pustyniach tego świata można było usłyszeć i zrozumieć słowa wiary ewangelicznej, które odrodzą w nas życie prawdziwe, życie w Bogu” („Instrumentum laboris” Synodu Biskupów, nr 8).

Jako piąty biskup częstochowski, a zarazem drugi metropolita, na ręce Czcigodnego Redaktora Naczelnego „Niedzieli” – ks. inf. Ireneusza Skubisia i jego Współpracowników wyrażam wdzięczność za całokształt dotychczasowej drogi zmagań o prawdę Chrystusową i za wierność Kościołowi. Jednocześnie zapewniam o mojej modlitwie, aby przesłanie „Niedzieli” było na najdalsze pokolenia skutecznym świadectwem prawdy i nadziei pokładanej w Bogu.

Niech Matka Słowa Wcielonego, Jasnogórska Matka Kościoła wspiera każdy Wasz trud i całe Wasze życie.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Wacław Depo, Arcybiskup Metropolita Częstochowski

"Niedziela" 30/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl