Rycerze Chrystusa

Urszula Buglewicz

Polskie Zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (OESSH) wybrało w 2012 r. Lublin na miejsce swojej inwestytury, czyli uroczystości liturgicznych związanych z przyjęciem nowych członków – pięciu kawalerów i jednej damy oraz kapłana. Uroczysta Msza św. z obrzędami inwestytury została odprawiona w archikatedrze lubelskiej 9 czerwca pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, prymasa seniora, a zarazem Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Polskiego

Inwestytura, w której uczestniczyli duchowni, kawalerowie i damy ze zwierzchnikiem Zakonu komandorem Karolem Bolesławem Szlenkierem oraz Radą Polskiego Zwierzchnictwa OESSH, zaznaczyła się obecnością gości w różnych miejscach i wydarzeniach Lublina. Oprócz spotkań związanych z inwestyturą, które miały miejsce m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i parafii pw. św. Andrzeja Boboli, bożogrobców można było spotkać na centralnej procesji Bożego Ciała oraz na koncercie poświęconym pamięci bł. Jana Pawła II. Mieszkańcy Lublina z podziwem spoglądali na ubranych w białe płaszcze kawalerów i okryte czarnymi pelerynami damy. Krzyże jerozolimskie, wyraźnie zaznaczone na ich zakonnym stroju, kierowały myśli ku Ziemi Świętej, rozbudzając w sercach pragnienie poznania miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa, jak i troskę o współczesne oblicze tej ziemi.

Szczytem spotkania, poprzedzonego m.in. czuwaniem przy relikwiach Drzewa Krzyża, była uroczysta Msza św. z obrzędami inwestytury. Pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa sprawowało ją kilkudziesięciu kapłanów, wśród których obecny był m.in. rektor KUL-u ks. prof. Stanisław Wilk. – Dziękuję Zwierzchnictwu w Polsce, że na swoją uroczystość zechciało wybrać Lublin, miasto tak bogate w tradycje, pulsujące życiem i rozmaitą działalnością w duchu Ewangelii – mówił abp Stanisław Budzik, witając w archikatedrze duchownych, damy i kawalerów oraz kandydatów do Zakonu. – Lublin to wielka historia naszej Ojczyzny – mówił kard. Józef Glemp, uzasadniając wybór miejsca na inwestyturę. Przywołał złote karty historii związanej z czasami Jagiellonów, Unii Lubelskiej oraz tworzeniem i działalnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w który wpisał się swoją obecnością i pracą bł. Jan Paweł II.

Wyjaśniając zgromadzonym znaczenie inwestytury, kard. Józef Glemp podkreślał, że jest to nałożenie nowych szat. – Pierwszą inwestyturą dla człowieka jest chrzest. Obmycie z grzechu pierworodnego i nałożenie białej szaty zanurza człowieka w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i nakłada na niego konkretne zobowiązania – mówił Ksiądz Prymas. – Wzrastając i podejmując różne zadania, człowiek realizuje się w służbie ukierunkowanej na Chrystusa. Dla jednych kolejną inwestyturą będzie nałożenie szkolnego mundurka, dla innych stroju charakterystycznego dla danego zawodu czy nałożenie sutanny. Bo nowe szaty zawsze wyznaczają nowe zadania i funkcje. Przywdzianie szat przez bożogrobców oznacza ich wierną służbę ideałowi, który streszcza się w symbolice pustego grobu Chrystusa – wyjaśniał Ksiądz Kardynał. Wśród głównych zadań dla dam i rycerzy Bożego Grobu Wielki Przeor wymienił m.in. służbę podstawowej prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa i troskę o Grób Pański w Jerozolimie. – Wierni rycerskim ideałom, macie być gotowi bronić tego, co najważniejsze. Na etos rycerza: szlachetnego, dobrego, gotowego ponieść ofiarę; budowanego na Bogu i pielęgnowanego jako szlachetna cnota, jest we współczesnym świecie szczególne zapotrzebowanie – podkreślał. W odpowiedzi kandydaci wyrazili gotowość bycia wiernym ponadczasowym ideałom „stania się żołnierzem Chrystusa, walki o królestwo Chrystusa, rozszerzania się Kościoła i podejmowania posługi charytatywnej w duchu wiary i miłości”. Na znak przyjęcia do Zakonu, kawalerowie, dama i kapłan otrzymali insygnia zakonne: dystynktoria oraz płaszcze.

Podczas Mszy św. odbyły się także promocje komandorskie oraz dekoracja orderami „Glorii Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie”. Najwyższe wyróżnienie nadawane członkom Zakonu i innym osobom za ich postawę oraz zasługi na rzecz Polskiego Zwierzchnictwa OESSH otrzymali abp Stanisław Budzik oraz ks. prof. Stanisław Wilk.

* * *

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Zakon Bożogrobców powstał w 1097 r. Jego historia sięga okresu wypraw krzyżowych. Obecnie Zakon gromadzi biskupów, kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz świeckich. Zwierzchnictwo w Polsce, któremu przewodzi komandor Karol Bolesław Szlenkier, liczy obecnie 237 członków. Są wśród nich osoby duchowne oraz świeckie, reprezentujące różne zawody. Aktywność religijna, społeczna i charytatywna członków Zakonu jest nakierowana na Ziemię Świętą. Przyjmują oni na siebie obowiązek świadczenia, modlitwy i wspomagania bliźnich w Ziemi Świętej, a także propagowania wiedzy o ziemi Jezusa Chrystusa.

"Niedziela" 26/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl