Obywatelska Komisja Etyki Mediów

Grupa niżej podpisanych osób powołała 11 stycznia 2012 r. Obywatelską Komisję Etyki Mediów (OKEM). Komisja powstała z inicjatywy Federacji Mediów Niezależnych. Jest to nasza reakcja na powszechne ignorowanie w mediach idei pracy dla dobra publicznego zarówno wśród samych dziennikarzy, jak i instytucji kierujących środkami przekazu.

Media, a zwłaszcza stacje telewizyjne i radiowe tzw. głównego nurtu, w większości stały się, naszym zdaniem, podwykonawcą zadań narzucanych przez rozmaite grupy interesów. Bezpośrednim powodem pilnego utworzenia Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów stały się manipulacje medialne związane z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada 2011 r. Dominująca przy tej okazji w mediach zorganizowana akcja dezinformacyjna i posuwanie się do rozpowszechniania kłamstw przez czołowych, opiniotwórczych nadawców unaoczniły, w jak niebezpiecznym kierunku podążają środki masowego przekazu w Polsce.

OKEM stawia sobie następujące cele i zadania:
– przeciwdziałanie łamaniu zasad zawodu dziennikarskiego,
– demaskowanie manipulacji,
– obronę pokrzywdzonych dziennikarzy, którzy mieli odwagę przeciwstawić się wywieranym na nich naciskom, narzucającym im złamanie zasad etyki zawodu,
– piętnowanie zachowań niegodnych w mediach,
– monitorowanie przestrzegania wolności słowa w Polsce.

Uważamy, że przywrócenie dobrego imienia polskim mediom i dziennikarstwu wymaga radykalnych działań, w tym także rzetelnej oceny etycznej tego, co dziś obserwujemy w tej dziedzinie życia publicznego.

Podjęliśmy się tego na zasadzie obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec zakłamania i manipulacji większości polskich mediów. Wyraźnie widać, że obywatele muszą brać sprawy publiczne w swoje ręce. Tylko to może przełamać degrengoladę, z jaką mamy dziś do czynienia w Polsce. Zrobimy wszystko, żeby rzetelnie wypełnić zadania, jakie przed nami stoją.

1. Teresa Bochwic, dziennikarka, delegat ZG SDP
2. Tomasz Bieszczad, dziennikarz
3. Anna T. Pietraszek, reżyser telewizyjny
4. Ks. Roman Piwowarczyk, filozof
5. Ewa Stankiewicz, reżyser filmowy
6. Jan Żaryn, historyk

Warszawa, 11 stycznia 2012 r.

"Niedziela" 04/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl