Moja umiłowana Ojczyzna

Jadwiga Michalczyk

Zawsze trzeba uczciwie pracować i wspierać wszelkimi sposobami swój kraj
Abp Stanisław Wielgus

Każdy, kto miał szczęście i zaszczyt znaleźć się w zasięgu promieniowania mądrości abp. Stanisława Wielgusa, widział heroiczną, pełną poświęcenia pracę oraz pragnienie jego serca, by Polska była Najjaśniejszą Rzecząpospolitą, w której żyją szczęśliwi ludzie. Niezatarte ślady tej postawy można znaleźć w bogatym dorobku autorskim, przenikniętym troską o dobro Kościoła i Ojczyzny. Dzięki inicjatywie rodaków z Wierzchowisk z tego dorobku zostały wybrane fragmenty, które prezentują poglądy Autora. Te fragmenty ułożone w siedem działów składają się na książkę „Moja umiłowana Ojczyzna”, będącą wypisami z tekstów wygłoszonych w latach 1989-2005 przez abp. Stanisława Wielgusa.
Autor ma niezwykły dar wielostronnego ujmowania problemów, a przy tym komunikowania swoich myśli językiem dobitnym i jednoznacznym, ale zarazem prostym i zrozumiałym. Dlatego książka, mimo profesorskiego statusu Autora, jest przystępna dla wszystkich i jasno wskazuje, jaką postawę wobec otaczającej rzeczywistości powinien przyjąć Polak. Słusznie zatem niektórzy obdarzają abp. Stanisława Wielgusa tytułem strażnika wartości chrześcijańskich i narodowych. I nic tego nie zmieni, gdyż Ksiądz Arcybiskup swoją działalnością naukową i pasterską tytuł ten sobie wypracował, a książka wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu jest tego niezaprzeczalnym świadectwem.
W stylu wywodu Autora nie ma gołosłownych stwierdzeń. Przywoływana jest pamięć o tym, co było ważne w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jest szerokie i inteligentne rozeznanie sytuacji, oparte na faktach i rozumnych przesłankach, które klarownie ukazują czytelnikowi, co jest dobre, a co złe – pozwalają prognozować rozwój sytuacji, skłaniają do właściwego wyboru, kształtowania odpowiedniej postawy wobec darów Bożych oraz dzieł rąk i umysłu człowieka. To prowadzi do umiejętności kształtowania własnego życia.
W książce czytelnik znajdzie poglądy i opinie odnoszące się do ojcowizny i do Unii Europejskiej, czasów PRL-u, opatrznościowych dla Polski ludzi, roli nauki, edukacji i rodziny, rozumnego korzystania z dóbr przyrody oraz roli człowieka w kształtowaniu własnego losu, ale też jego udziału w przyszłości Ojczyzny.
Publikacja „Moja umiłowana Ojczyzna” jest książką szczególnie wartościową dla osób zajmujących się wychowaniem, gdyż ukazuje sytuację z pozycji człowieka wykształconego, ale też doświadczonego życiem. Dlatego wiele sformułowań można potraktować jako aforyzmy, np.: „Wszystko, co piękne, dobre, wartościowe, wymaga wielkiego trudu, pracy, wyrzeczenia i ofiary” (s. 28); „Dany kraj znaczy tyle i tylko tyle, ile znaczą jego obywatele” (s. 40); „Patriotyzm jest wzbogaceniem i uszlachetnieniem. Jest bezcennym wkładem w skarbnicę kultury całej ludzkiej rodziny” (s. 45); „Tylko wtedy, kiedy reformę zaczniemy od siebie i od najbliższego swojego otoczenia, będziemy w stanie zmienić nasz świat, w którym żyjemy, będziemy w stanie naszą umiłowaną Ojczyznę uczynić piękniejszą, lepszą, autentycznie przyjazną i dobrą dla wszystkich jej dzieci” (s. 48); „Zawsze trzeba uczciwie pracować i wspierać wszelkimi sposobami swój kraj” (s. 69). Przykłady mądrych sformułowań można mnożyć, wszak książka obejmuje 206 stron. Faktem jest, że „Kościół katolicki nigdy nie bał się rozumu” (s. 183), a także, że „Stają przed nami, Polakami, ciągle jeszcze wielkie wyzwania i zadania, którym sprostać musimy, abyśmy mogli przetrwać, a naszą Ojczyznę uczynić lepszą i piękniejszą” (s. 175). Przeto nie traćmy czasu, działajmy mądrze i pracowicie. Porady, jak to robić, znajdziemy w książce abp. Stanisława Wielgusa.
Wypisy ujmują tylko niektóre ważne wątki. Są one jednak wystarczające, by z uznaniem i wdzięcznością pochylić się przed Autorem, podziękować za wzmocnienie siły do konfrontacji z otaczającą rzeczywistością. Ufamy, że książka ta wyostrzy duchowy wzrok, ożywi ducha polskości i pomnoży dobro w naszej Ojczyźnie – ku pożytkowi każdego z nas.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 644-04-00, zamowienia@wds.com.pl, www.wds.pl

"Niedziela" 8/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl