Nowi żołnierze Chrystusa

Ewa Oset

Nie murów, lecz mostów potrzebuje Ziemia Święta... - mówił podczas wizyty w Izraelu w 2000 r. Jan Paweł II. Dziś sytuacja niewiele się zmieniła. Ustawiczny konflikt arabsko-izraelski powoduje, że liczba chrześcijan na tych terenach ciągle maleje. Potrzebna jest pomoc zarówno duchowa, jak i materialna. Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie poprzez swoją działalność modlitewną i charytatywną stanowi swego rodzaju pomost solidarności i duchowej łączności z Kościołem w ojczyźnie Chrystusa. 26 kwietnia br. w Częstochowie podczas obrzędu inwestytury do polskich Bożogrobców dołączyło 21 nowych członków.

Sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej

Uroczystość inwestytury polskiego zwierzchnictwa Bożogrobców odbywa się każdego roku w innym mieście Polski. Tym razem była to Częstochowa. Kandydaci do Zakonu po raz pierwszy spotkali się 24 kwietnia w auli Redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Dwa wykłady - o. Nikodema Gdyka, franciszkanina, i o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego, paulina, uświadomiły kandydatom na członków Zakonu cel ich działalności. O. Gdyk, absolwent Międzynarodowego Seminarium w Ziemi Świętej, spędził w klasztorze San Salvatore - Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie kilka lat. Opierając się na własnych obserwacjach i doświadczeniach, a także na relacjach współbraci przebywających na stałe w Kustodii Ziemi Świętej, ukazał m.in. trudną sytuację chrześcijan i przyczyny ich emigracji. Chrześcijanie stanowią dziś zaledwie 2 proc. wśród 6,5 mln mieszkńców Izraela. Obserwuje się natomiast ogromny przyrost społeczności żydowskiej i muzułmańskiej. Dlaczego chrześcijanie uciekają z Ziemi Świętej? - Powody ucieczki - mówi o. Gdyk - to przede wszystkim trudne warunki życia i niekończący się konflikt izraelsko-palestyński. Brakuje mieszkań, wody, elektryczności, pracy, zarobki są bardzo niskie, nie ma zapewnionej opieki medycznej, również w szpitalach. Zamykane są szkoły, a przede wszystkim ograniczona jest wolność - w związku z tym ludzie odczuwają strach. Księża i zakonnicy, zarówno katoliccy, jak i prawosławni, mają trudności w otrzymaniu wiz pobytowych. Bardzo ważne jest więc, aby chrześcijanie mogli pozostać w Ziemi Świętej jako symbol pokoju i dialogu. Dlatego niezbędna jest każda pomoc.

Duchowość rycerska

Odpowiedzialność za los współbraci chrześcijan w Ziemi Świętej oraz za dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe chrześcijaństwa stawia przed kawalerami i damami Grobu Bożego w Jerozolimie konkretne zadania. O. prof. Andrzej Napiórkowski w wykładzie pt. "Kultura odsłoną duchowości rycerskiej" przypomniał, jak wielką rolę odegrał Kościół w historii, również jako mecenas kultury. - Tylko przez kulturę żyjemy prawdziwie ludzkim życiem - mówił. - Dziś, kiedy zwraca się uwagę na kryzys kultury, należenie do Zakonu Bożogrobców jest czynnikiem motywującym do krzewienia i pielęgnowania kultury chrześcijańskiej - powiedział, podsumowując wypowiedź Ojca Profesora, zwierzchnik Zakonu w Polsce prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski. Aby być nośnikiem kultury w swoim środowisku, Bożogrobcy podejmują stałą formację. U jej podstaw leży przede wszystkim duchowa obecność przy Bożym Grobie w Jerozolimie, "Grobie zmartwychwstania i nadziei, który nadaje całej ludzkości sens istnienia" - jak zauważył w kazaniu podczas Mszy św. dla kandydatów do Zakonu ks. inf. Ireneusz Skubiś. 25 kwietnia, w dniu poprzedzającym inwestyturę, członkowie oraz kandydaci do Zakonu w ciszy i skupieniu uczestniczyli w obrzędzie czuwania przed relikwiami Krzyża Świętego w kościele częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Podczas modlitewnego czuwania złożyli przysięgę wierności ideałom i zobowiązaniom Zakonu. Nabożeństwo prowadził bp Jan Wątroba, który mówił o rycerstwie jako dawaniu świadectwa prawdzie. - Aby świadectwo było owocne, rycerz powinien przez całe życie poznawać wolę Bożą. Powinien być gotowy do walki ze złem. Stając do walki, musi mieć swoją strategię obrony: ma mieć wiarę za tarczę i zbawienie za hełm. Modląc się, rycerz walczy w obronie wartości i szlachetnych ideałów. Ta walka wymaga cierpliwości, a to wiąże się z cnotą męstwa. Świadek Zmartwychwstania to apostoł miłosierdzia. Dzisiaj chrześcijanie z Ziemi Świętej wołają o pomoc. Aby nie zginęli, musimy im pomagać, a w ten m.in. sposób zasłużyć na miano świadków Zmartwychwstania - podsumował Ksiądz Biskup.

Zostali żołnierzami Chrystusa

Inwestytura to dla nowych członków Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie głębokie przeżycie. W sobotę 26 kwietnia członkowie i kandydaci rozpoczęli uroczystość procesyjnym wejściem do kościoła św. Wojciecha w Częstochowie. Na czele procesji niesiono sztandar z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego i napisem: "Deus lo vult" (Bóg tak chciał). Liturgii przewodniczył bp Piotr Skucha z Sosnowca, należący do Zakonu Bożogrobców. Po homilii pieśnią "Veni Creator" rozpoczęto obrzęd inwestytury. Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski odczytał dekret Wielkiego Mistrza Zakonu - kard. Johna Foleya o decyzji przyjęcia nowych członków. - W przeszłości, jak to wiecie - zwrócił się do kandydatów bp Skucha - nasi przodkowie podejmowali wezwanie papieży i, umocnieni krzyżem oraz mieczem, udawali się do Ziemi Świętej, aby odzyskać Grób Pana naszego Jezusa Chrystusa z rąk niewiernych (...). Także dzisiaj stać się kawalerem Zakonu Bożego Grobu to walczyć o królestwo Chrystusa, o rozszerzanie się Kościoła i podejmować posługę charytatywną, z tym samym głębokim duchem wiary i miłości. Czy jesteście gotowi do przyjęcia tego ideału Waszego życia? - pytał Ksiądz Biskup. Następnie, zgodnie z regułą Zakonu, inwestyturę przyjęli najpierw księża, później mężczyźni świeccy i kobiety. Ceremoniał ten nawiązywał do czasów rycerskich. Podczas przyjmowania do Zakonu mężczyźni otrzymywali ostrogi i - jak w czasach średniowiecza - byli pasowani mieczem, a następnie ubierani w biały płaszcz z czerwonym krzyżem. Damy otrzymywały czarny płaszcz i mantylkę - koronkowy welon.
Uroczystość zakończyły życzenia, gratulacje i kwiaty dla nowo przyjętych członków Zakonu. Cieszy fakt, że wśród ok. 20 tys. Bożogrobców na świecie jest już ponad 180 Polaków.

Rycerz Chrystusowy otrzymuje od Boga potężny miecz - miecz Bożego Słowa. Tym mieczem walczy z grzechem, walczy z szatanem, walczy ze śmiercią. Rycerz Chrystusowy uczy się miłości składanej Bogu ze swojego życia dla drugiego człowieka. Rycerz Chrystusowy żyje zawsze Zmartwychwstaniem
Bp Piotr Skucha

Nowo przyjęci do Zakonu Bożogrobców

Ks. dr Jerzy Bielecki, prof. Ryszard Cieśla, Teresa Czarnecka, ks. Marian Daniluk, Witold Hanke, prof. dr hab. Irena Kiecana, Stanisław Kogut, dr Bogdan Kurant, dr Grażyna Markiewicz-Łoskot, inż. Andrzej Mielke, Janusz Noga, ks. Edward Nowakowski, Przemysław Palonka, Bronisław Pałys, dr inż. Stefan Pyrak, Dariusz Stefan Sitko, ks. inf. Ireneusz Skubiś, ks. dr Henryk Szareyko, prof. Krzysztof Szmyt, inż. Andrzej Sznajder, ks. Józef Waśniowski

"Niedziela" 18/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl