Słudzy Słowa u Matki

Ks. Paweł Maciaszek

17 września br. odbywała się IX Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół Katolickiego Tygodnika "Niedziela" na Jasną Górę. Hasłem tegorocznego spotkania, któremu przewodniczył redaktor naczelny pisma - ks. inf. Ireneusz Skubiś, były słowa Jana Pawła II: "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie".

Redaktorzy odpowiedzialni za lokalne edycje Niedzieli w Polsce i Chicago przyjechali do Częstochowy już 16 września, by wspólnie modlić się i uczestniczyć w spotkaniu poświęconym wymianie doświadczeń w pracy redakcyjnej. Mszy św. koncelebrowanej rozpoczynającej spotkanie przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś. Treścią wygłoszonej wówczas przez Redaktora Naczelnego homilii była m.in. prawda o tym, że jesteśmy miłowani przez Kościół: "Misyjny charakter wspólnoty ludu Bożego zobowiązuje każdego, szczególnie pracownika katolickiej redakcji, do głoszenia prawdy Bożej. Jest to zadanie trudne i odpowiedzialne, ale do jego wykonywania z pewnością powołuje sam Bóg, dający także potrzebne siły. Powołanie to pomaga także realizować świadomość bycia miłowanym przez Kościół". W dalszej części homilii Ksiądz Infułat rozwinął myśl, na którą czeka współczesny świat, a którą ma żyć i przekazywać innym redaktor katolickiego pisma: "Kościół nas kocha. Jeśli każdy, kto jest zaangażowany w dzieło ewangelizacji, doświadczy tej prawdy, to głoszenie Dobrej Nowiny podejmie z radością i bez znużenia".
Po Mszy św. zaprezentowano możliwości audiowizualne Redakcji i ofertę Biblioteki "Niedzieli", a Redaktor Naczelny przypomniał również, że w przyszłym roku Niedziela obchodzić będzie 80-lecie istnienia. Nakreślił długą drogę, jaką przebyło pismo, by odgrywać ważną dziś dla Polski rolę: od poddawania cenzurze każdego słowa do jego wolności, od 8 stron do 32, od egzemplarzy czarno-białych do kolorowych, od stron jedynie ogólnopolskich do 21 edycji diecezjalnych, od gazety przez studio radiowe i telewizyjne do internetu, wreszcie od kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy do imponującej wielkości obecnego nakładu.
W dniu pielgrzymki, 17 września, Mszy św. koncelebrowanej przez 35 kapłanów w jasnogórskiej Bazylice przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Lepa z Łodzi - wieloletni przyjaciel Niedzieli. Zauważył, że "skoro Maryja nazywana jest Pierwszą Redaktorką Niedzieli, to słuszna wydaje się nasza obecność w Jej Sanktuarium. Jeśli będziemy wdzięczni za udzielone łaski, to Ona z pewnością dalej będzie nam je wypraszać". Podkreślając wyjątkową rolę, jaką od wielu już lat w Kościele odgrywa nasz tygodnik, Kaznodzieja wzywał do odważnego apostołowania poprzez Niedzielę: "Prasy katolickiej w Polsce jest wciąż jeszcze zbyt mało, niewielu jest też jej czytelników. Widać to zwłaszcza wówczas, gdy porównamy ogromny nakład tytułów promujących styl życia sprzeczny z Dekalogiem. Trzeba nawoływać do czytania katolickiej prasy, bo ona kształtuje umysły czytelników. Ona sprawia, że człowiek staje się bardziej wnikliwy w swoim myśleniu i w swoich refleksjach. Zachęcając do czytania Niedzieli, sprawiamy, że podnosi się poziom moralny i intelektualny naszego narodu. Nasza obecność na Jasnej Górze jest błaganiem, aby Mater Verbi - Matka Słowa pomagała każdemu z nas zdawać egzamin z apostolstwa". Podprzeor Jasnej Góry - o. Kazimierz Maniecki, który przed Mszą św. powitał zgromadzonych, nawiązując do hasła pielgrzymki, przypomniał, że jest to miejsce, do którego wiele razy pielgrzymował Karol Wojtyła. To Jan Paweł II nauczył nas zawierzać siebie i swoje sprawy Maryi. Potrzeba zawierzenia sprawia, że już po raz 9. jesteśmy pątnikami do tego Sanktuarium.
Akt Zawierzenia Niedzieli Matce Bożej Jasnogórskiej odczytał ks. inf. Ireneusz Skubiś. Prosiliśmy w nim, aby Maryja - Matka Słowa, Służebnica Prawdy i Pierwsza Redaktorka Niedzieli pomagała głosić światu Chrystusa, i wszystko, co Niedzielę stanowi, zanosiła przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Zgodnie z obietnicą Redaktora Naczelnego, każdego roku jedna z edycji Niedzieli będzie otrzymywać obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym roku zaszczyt ten przypadł Niedzieli Łódzkiej. Wizerunek odebrał uroczyście bp Adam Lepa.

"Niedziela" 40/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl