Słowo biskupów z Jasnej Góry

25 sierpnia 2005 r. obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupi Diecezjalni. Z Jasnej Góry Zwycięstwa, obchodzącej w tym roku 350. rocznicę cudownej obrony przed szwedzkim potopem, biskupi skierowali swoje słowo, które drukujemy poniżej.

1. W Jasnogórskim Sanktuarium Narodu biskupi wraz ze zgromadzonymi na Mszy św. wiernymi i całym Kościołem w Polsce dziękowali za pontyfikat sługi Bożego Jana Pawła II.
Szczególną okazją ku temu było nałożenie nowych koron na Obraz Jasnogórski, które Ojciec Święty poświęcił 1 kwietnia 2005 r., w przeddzień swojej śmierci. W liście apostolskim, skierowanym z tej okazji do Generała Zakonu, napisał: "Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących. Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać ojca Augustyna Kordeckiego, potrafili bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej".

2. Biskupi z wdzięcznością przyjmują zapowiedź wizyty apostolskiej Papieża Benedykta XVI w Polsce, którą planuje on w 2006 r.; dziękują za tę decyzję oraz radują się z oczekiwanego spotkania z Następcą św. Piotra. Wyrazili też wdzięczność za rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II oraz za podtrzymywanie żywej pamięci o swoim Poprzedniku w wielu przemówieniach i spotkaniach.

3. Wśród wielu trwałych owoców pontyfikatu Jana Pawła II są Światowe Dni Młodzieży. Dwudzieste, jubileuszowe spotkanie w Kolonii zostało zapowiedziane w Toronto w 2002 r., i w znacznej mierze przygotowane przez Papieża przełomu tysiącleci. Realizacja tego dzieła przypadła Benedyktowi XVI. Był to czas rzeczywistego spotkania Kościoła młodych - pokolenia Jana Pawła II. Dla wszystkich, a szczególnie dla Kościoła w Niemczech i archidiecezji kolońskiej, były to dni ważnego świadectwa młodych szukających Chrystusa i przeżywających radość spotkania z Nim i z braćmi. Wszędzie wyczuwało się obecność dwu Papieży w kolońskim dniu młodych.
Biskupi dziękują polskiej młodzieży i towarzyszącym im kapłanom za udział w katechezach i spotkaniach z Ojcem Świętym, wyrażając nadzieję, że słowa papieskiego zasiewu wydadzą owoc w życiu wszystkich, którzy bezpośrednio lub dzięki telewizji i innym mediom uczestniczyli w tych dniach.

4. Biskupi dziękują też obu Papieżom za przygotowanie i wydanie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Z polecenia Papieża Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego został wydany w 1992 r., a po dziesięciu latach biskupi poprosili Ojca Świętego o przygotowanie skróconej wersji tego Katechizmu, by każdy mógł łatwiej ogarnąć całą panoramę wiary katolickiej. Zespół, kierowany przez kard. Ratzingera, przygotował skrót Katechizmu, który Papież Benedykt XVI ogłosił całemu Kościołowi w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła 2005 r. Dwa miesiące później ukazało się polskie tłumaczenie tego Kompendium, które jako pierwsi poznali młodzi w Kolonii. Biskupi proszą wszystkich wierzących i poszukujących o sięganie po to Kompendium. Niech służy ono poszczególnym wiernym, rodzinom i wspólnotom, katechetom i duszpasterzom. Niech będzie także pomocą w prowadzeniu katechezy dorosłych w parafiach. Rozpoczynający się nowy rok szkolny i katechetyczny niech stanie się nową okazją do jeszcze większej troski o młode pokolenie Polaków.

5. W związku z 25. rocznicą powstania "Solidarności" biskupi zachęcają do modlitwy dziękczynnej za wszystko dobro, jakie dokonało się w Polsce i w Europie dzięki wydarzeniom sierpniowym roku 1980. Były one owocem wyboru kard. Wojtyły na papieża i jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Ojciec Święty przy wielu okazjach mówił o "Solidarności" i do "Solidarności". Jego słowa wypowiedziane w Gdańsku podczas pielgrzymki w 1999 r. są ciągle aktualnym zaproszeniem do pielęgnowania dziedzictwa "Solidarności". Papież mówił wtedy: "Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego narodu, a także w dziejach Europy. "Solidarność" otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy podzielonej od czasów II wojny światowej na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od Was: Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć. Nie ma solidarności bez miłości!". Dla nas wszystkich, a szczególnie dla ludzi "Solidarności", słowa te są wołaniem o rachunek sumienia z miłości społecznej, z narodowej jedności i z troski o człowieka i rodzinę. Na obchody rocznicy Sierpnia 1980 r. w Gdańsku Papież Benedykt XVI ustanowił swoim przedstawicielem Metropolitę Krakowskiego. Wezmą w nich udział także biskupi polscy i z krajów, które dzięki "Solidarności" odzyskały polityczną wolność. Niech te dni będą czasem modlitwy za Polskę.

6. Najbliższe dwa miesiące będą dla naszej Ojczyzny wyjątkowo ważne. Czekają nas wybory parlamentarne i prezydenckie. Najważniejsze jest to, byśmy w nich wzięli udział. Od tego bowiem, jakich ludzi wybierzemy do parlamentu, zależeć będzie stanowione prawo, a także jakość i skuteczność rządu, który ten parlament wyłoni. Wszystkim powinno zależeć na tym, by stanowione prawo służyło godności człowieka i rodziny, by wybrani przez nas reprezentanci chcieli i potrafili roztropnie troszczyć się o dobro wspólne.
Kościół, głosząc zasady etyczne odnoszące się do życia społecznego i politycznego, przypomina niezbywalne prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawa człowieka - w tym prawo do pracy - oraz podstawowe prawa rodziny, gwarantowane przez prowadzenie rzeczywistej polityki prorodzinnej. Tego wszystkiego oczekujemy po nowym parlamencie, a także po nowym prezydencie, który, mając w swoich rękach ostateczne narzędzie w postaci weta do ustaw parlamentarnych, powinien stać na straży życia i małżeństwa rozumianego jako trwały związek mężczyzny i kobiety.
Dlatego tak ważne jest to, kogo wybierzemy. W tym przejawia się nasz patriotyzm i rzeczywista miłość do Ojczyzny. Niech nikt nie mówi, że jego to nie obchodzi. Prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy każdego chrześcijanina - przypominał Papież Jan Paweł II.
"Niech więc wszyscy obywatele pamiętają o swoim prawie i obowiązku brania udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego" (por. Gaudium et spes, n. 75). Wybierajmy ludzi znanych ze swojej dotychczasowej działalności na poziomie samorządowym i państwowym, ludzi uczciwych i kompetentnych, spełniających kryteria etyczne; ludzi zdolnych służyć człowiekowi, rodzinie i dobru wspólnemu. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji Ojczyzny i zbliżających się wyborów. Niech ona trwa we wszystkich parafiach, wspólnotach i sanktuariach diecezjalnych i narodowych.

Z Jasnej Góry udzielają błogosławieństwa wszystkim podejmującym codzienną troskę o człowieka i rodzinę oraz o dziedzictwo, któremu na imię Polska.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy zgromadzeni na Jasnej Górze
Częstochowa, 26 sierpnia 2005 r.

"Niedziela" 37/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl