Zaproszenie na pątnicze drogi 2005

O. Bogdan Waliczek - Przeor Jasnej Góry

Siostry i Bracia,
Pielgrzymi Jasnogórscy!

Każdego roku zwracamy się do Was, Kochani Czciciele Matki Bożej Jasnogórskiej, ze słowami szczególnego zaproszenia, by wakacyjne miesiące, lipiec i sierpień, stały się czasem pogłębionej refleksji i modlitwy u Tronu naszej Pani i Królowej. Tegoroczna zachęta ma jednak szczególny charakter. Na Jasnej Górze obchodzimy wielki jubileusz 350-lecia cudownej, zwycięskiej obrony podczas potopu szwedzkiego. Wspomnienie tego wydarzenia jest okazją, by wyśpiewać wielkie dziękczynne Magnificat razem z Maryją, której orędownictwu zawdzięczamy to zwycięstwo. "Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy". Słowa te stają się swoistym refrenem w czasie jasnogórskich modlitw, rozmyślań i homilii. Wypowiadane w tym świętym miejscu, o którym Jan Paweł II Wielki powiedział: "Tutaj zawsze byliśmy wolni" - stają się dla nas nie tylko lekcją historii, ale także katechezą wiary i świadectwem naszych przodków.

350. rocznica obrony Jasnej Góry

Bogate treści, jakie przynosi jubileusz 350-lecia cudownej obrony Jasnej Góry, wzywają nas do zastanowienia się przed Wizerunkiem Maryi nad dziedzictwem wiary i potrzebą zawierzenia we współczesnym życiu. Wspominając wielkie wydarzenia, uczymy się w tym miejscu wrażliwości na Boże natchnienia i znaki. Zapatrzeni w postać wielkiego przeora o. Augustyna Kordeckiego, podejmujemy trud budzenia odpowiedzialności za osobiste decyzje, mające tak wielki wpływ na przyszłość naszego Narodu. Tu, na Jasnej Górze, o tym, co wielkie, wspaniałe i święte, przypominają nam także słowa Apelu Jasnogórskiego, w którym każdego dnia wołamy do Matki: "Jestem, pamiętam, czuwam". Odnawiamy się w naszym chrześcijańskim myśleniu, aby nie utracić godności dziecka Bożego, Polaka, sługi Maryi.
Wydarzenie, którego wielkość i wzniosłość świętujemy, leży u podstaw naszej państwowej tożsamości i rozwijającej się poprzez wieki polskiej kultury, przenikniętej wartościami chrześcijańskimi, tak ważnymi dla zrozumienia godności człowieka i narodu. Niezwykłą okazją do przemyślenia tych spraw staje się czas pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Serdecznie więc zachęcamy do udziału w pieszych pielgrzymkach do Tronu Królowej Polski. Zapraszamy do pielgrzymowania dzieci, dorosłych i młodzież. Jest to czas rekolekcji w drodze. Każdy może osobiście przeżyć spotkanie z Bogiem przez słuchanie Bożego Słowa, przemianę serca w sakramencie pokuty i codzienne korzystanie z Eucharystii. Przypominamy i zachęcamy, aby korzystać z tych wielkich łask w Roku Eucharystii, w którym sługa Boży Jan Paweł II zostawił nam swój testament, będący świadectwem wiary i bezgranicznego oddania się Jezusowi. Wypowiedziane po raz kolejny przez Papieża: Totus Tuus, staje się osobistym zawierzeniem Matce Bożej i nauką dla nas, pielgrzymujących, że Maryja jest Przewodniczką w pielgrzymce wiary. Jej przecież tak bardzo pragniemy powierzyć nasze losy, dlatego przez Nią składamy Jezusowi całe nasze życie.
Pielgrzymki piesze wyruszają z różnych stron naszej Ojczyzny w czasie wakacyjnych miesięcy, by podczas wielkich uroczystości spotkać się tu, w sercu Polski, przed Cudownym Wizerunkiem Maryi. Jakże ważne jest to spotkanie i - chciałoby się powiedzieć - oby nikogo z tych, którzy chcą być dziećmi Maryi, tutaj nie zabrakło. Znowu możemy usłyszeć Dobrą Nowinę, znowu możemy przeżywać radość przebywania razem z siostrami i braćmi podejmującymi trud pątniczego rozmodlenia i ofiarowania się Jezusowi za przyczyną Matki Bożej. Chciejmy to przeżyć zwłaszcza w tym roku, kiedy testament Jana Pawła II brzmi nie tylko w naszych uszach, ale i w sercach. Wykorzystajmy tę sposobną chwilę, aby jubileusz 350-lecia obrony Jasnej Góry stał się dobrym czasem zaproszenia Pana Boga do odnoszenia zwycięstw w naszym osobistym życiu.

Ostatni papieski dar

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej - 26 sierpnia br. będziemy uczestniczyć w jeszcze jednym niezwykłym wydarzeniu. To dzień naszego zawierzenia Królowej Polski. Odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu i oddamy hołd naszej Pani i Matce. Szczególnym akcentem tej uroczystości będzie złożenie koron na Jasnogórskim Ołtarzu Ojczyzny. Korony te wraz z przesłaniem papieskim - to darwotum Ojca Świętego Jana Pawła II. Zostały pobłogosławione 1 kwietnia 2005 r., w przeddzień Jego odejścia do Domu Ojca. Korony ofiarowane przez Papieża Jasnogórskiej Królowej są dziękczynieniem za Jego życie i posługiwanie apostolskie oraz świadectwem Jego całkowitego oddania się Maryi. Cieszymy się, że jest nam dane żyć w czasach, w których możemy przeżywać tak wielkie akty wiary naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II.
Wszystkich, którzy mogą przybyć do Częstochowy 26 sierpnia br., zapraszamy, by zjednoczyli się z nami na Jasnej Górze i wzięli udział w uroczystej Mszy św., połączonej z Aktem Zawierzenia i złożeniem papieskich koron. Tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymkach, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. Modlitwa, którą zaniesiemy przed Tron naszej Królowej, będzie wołaniem o łaski dla Ojca Świętego Benedykta XVI i całego Kościoła. Będziemy polecać naszą Ojczyznę i wszystkie narodowe sprawy. Niepokalanemu Sercu Maryi oddamy nasze serca, każdą rodzinę, wszystkich samotnych, chorych i cierpiących. Pięknego wzoru i opieki Matki Bożej potrzebuje młode pokolenie, które jest nadzieją Kościoła i Narodu trzeciego tysiąclecia. Zapraszamy serdecznie młodzież, narażoną dziś na wiele niebezpieczeństw, aby powierzyła Maryi swoje losy i całą przyszłość.

Matka czeka

Siostry i Bracia Pielgrzymi! Jasnogórska Królowa i Pani czeka na Was, jakby wołała do każdego z osobna słowami pieśni: "Przyjdźcie do Mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas". Nie zapominajmy o naszej Matce, pozwólmy Jej przyprowadzić się do Jezusa, do Źródła Wody Żywej. Potrzebujemy tej czystej wody wiary w naszym codziennym życiu, aby w stągwiach naszych serc Jezus mógł ją przemieniać w wino Bożej miłości. Aby taka przemiana mogła się dokonać w Twoim życiu, Siostro i Bracie, przyjdź do Jasnogórskiej Kany. Tu, na prośbę Maryi, Jezus dokona tego cudu również w Twoim życiu. Do udziału w bogactwie łaski Bożej uproszonej przez Maryję wszystkich serdecznie zapraszamy.

Jasnogórskie liczby w 2004 r.

3 500 000 osób nawiedziło Jasną Górę;
1 920 000 Komunii Świętych udzielono w Sanktuarium Jasnogórskim;
165 874 pątników przybyło pieszo do Częstochowy;
1 783 parafie oddały pokłon Królowej Polski;
135 ogólnopolskich pielgrzymek nawiedziło Częstochowę;
66 krajów świata było reprezentowanych przez jasnogórskich pielgrzymów;
1 pielgrzymka konna zjawiła się przed Szczytem Jasnogórskim.

"Niedziela" 27/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl